Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven65

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1617

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de aanvang van de pacht wordt gebruikt als datering. // Bijkomende datering: "te half maerte 1617" (15/03/1617); "te half maerte 1623" (15/03/1623).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Caerle Ghomare, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Pieter Ghoudezoone, dismeester te Zonnebeke, verpachte een stuk grond te Zonnebeke bij opbod aan Caerle Ghomare, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 12 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelijck zij Alle den ghonen die deze presente Lettren zullen zijen ofte hooren lesen dat Pieter ghoudezoone Inde qualijteijt als dijschmeestere vander Prochie van zunnebeke kendt bij desen v[er]huert te hebbene een partie Lants dat een hofstedeken gheweest heeft daer voor dezen ghewoont heeft eenen Jan blije doude Inden westcant van zunnebeke groot Immers de plecke alzo die es met haghen en Canten alzo dat ghestaen en[de] gheleghen es met drije zondaechs kerckeboden meest bijedende de naeste het welcke ghehuert heeft Caerle ghomare Eenen termijn van zes Iaren voorde so[m]me van twaelf pont par[isis] siaers Ingaende te half maerte 1617 en[de] endende te half maete 1623 en[de] moet onderhouden de haghen Ronso[m]me dat zelue Lant en[de] ontfanghen de haghen en[de] boomen dieder Ronto[m]me staen In bewaerenesse en[de] alzo weder leuren ten afschedene met [con]ditie waert dat zo quame dat de dijschm[eester]e begheerden der eenijghe vanden boomen ofte al te Laten hauwen zullen dat moghen doen ten mijnsten grijeue In[de] schade vanden pachtre alst hemlijeuen zal beliefuen den pachtre werdt ghehouden te betalene alle Jare telckent de ghevallen Iaerschare en[de] moet daer vooren borghe doen ten contentemente vande dijschmeesters hier of zin twee pachtbriefuen ghemaect deene omden pachtre ende dandre omde dijschm[eester]e Acorderende van woorde te woorde ghelijck den pachtre heeft borghe ghedaen met Joos berch toorconde[n] thanteekene

Joos berch borghe

Chaerle ghoomare

[In de linkermarge: hedt Jaer xvj.C [...?] gheuallen te half maerte es betalt]

test
[achterkant]

pachtbrief va[n] het lant va[n] ian bliek

nu in pachte de w[eduw]e ian grimelpree voor de so[m]me va[n] 1676 iiij lb xij s p[arisis]

it[em] noch ten iare 1688 de bouens[chreuen] w[eduw]e van iiij lb xij s p[arisis]

1691 heeft dit half ghemet lants in pacht pietr blieck vore de so[m]me van iiij lb xij s p[arisis] bij iaere voor een termijn va[n] ses iaeren