Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-09-1666

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1666".

Type: Afschrift van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63*

Beschrijving: Afschrift van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63*

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkerbovenhoek: Copie ]

Anth[eu]n[e]s de meij fi[liu]s Anth[eu]n[e]s Jnde qualiteijt als dischmee[sters] vande prochie van sonnebeke kent Jn pachte ghegheue[n] te hebbe[n] soo hij doet bij dese[n] met Consente va[n] beede de heere[n] e[nde] pastoor vande zel[ue] prochie an sanders v[er]straete fi[liu]s Ja[n] die van ghel[ijcke] kent ghepach[t] te hebbe[n] de naervolghen[de] partije[n] va[n] lande met de timmeraigie daer vp staen[de] gheleghe[n] binne[n] de p[ro]ch[ie] va[n] bechelaere de[n] voorn[omden] disch Compiteere[nde] bij vpdrachte va[n] wijlent fran[ciscu]s pourquier e[nde] de voochde[n] va[n] sijne kinderen Eerst het vierde va[n] j lij[n] iiij R[oeden] 1/2 ghemene met de[n] huerder wesen[de] de[n] oostcant vande behuusde hof[sted]e aldaer de[n] heurder woont met ghel[ijcke] part van het oosteijnde van[den] huuse e[nde] west helft va[n] het Coeijstal e[nde] het gheheele zuuteijnde va[nde] scheure scheeden[de] vp half de[n] derschvloer Jtem suut daera[n] vij.C xiiij Roe[de]n gerslandt pale[nde] va[n] ooste[n] p[iete]r patijn en[de] sijne kindere[n] va[n] suuden de beke west dhoirs Andries v[er]brugghe e[nde] noort de voors[eijd]e gheheele hof[sted]e Jtem ij.C xxxiiij Roe[de]n saeijlandt wesen[de] de[n] westcant va[n] v.C xix Roe[de]n noort an[de] voors[eijd]e hofstede palen[de] weste[n] dhoirs monincke[n] va[n] hee noort het spillestrattgie[n] e[nde] va[n] ooste[n] p[iete]r patij[n] voors[eij]t Jtem j.C landts de west helft van ij.C landts meersch Jnde prochie va[n] passchendaele palen[de] van suude[n] Sanders v[er]straete oost p[iete]r patijn noort Fran[ciscu]s Thijbault e[nde] west pauwels va[n] Robaijs Jtem vj.C xv Roe[de]n saeijlandt Jnde prochie van bechelaere wesen[de] de[n] oost cant va[n] xij.C xxx R[oeden] daer va[n] de[n] westcant Compiteert dese[n] disch palen[de] va[n] noorde[n] en[de] ooste[n] Ja[n] Goddeeris e[nde] va[n] suude[n] het spillestraettgie[n] welcke huere ghedae[n] is voor godspennijn[ghe] ij s p[arisis] lijfcoope [niet ingevuld] voor voor hoofcleet voor de[n] disch iiij £ p[arisis] e[nde] va[n] principaele huere vichtich pon[den] par[isis] de[n] hoop eene[n]

V[er]te

test
[voorkant]

Termijn va[n] ses Jaere[n] achter ee[n] volghende Jngaende te ba[emiss]e xvj.C drieentzestich waervan het eerste Jaer va[n] betaele[n] valle[n] sal te ba[emiss]e xvj.C lxiiij.tich e[nde] alsoo voorts van Jaere te Jaere totten expireeren van[de] voorn[omde] ses Jaere[n] ende aengaen[de] va[nden] Jaere staen[de] te v[er]schijnen ba[emiss]e 1663 moet de[n] pachter betale[n] Jngheuolghe sijnen ouden pacht nemaer in recompense datter een deel maer en valt thalf maerte daernaer sal modera[ti]e hebbe van dat Jaer twee schellijn[ghen] gr[ooten] Jtem Js den pachter ghehouden te betalen onuermijndert het princijpael als oncoste van poijntijn[ghen] heerl[ijcke] renten e[nde] straetschauwijn[ghen] e[nde] oocke het part van[de] rente vande disch van langhemerk naer poortie va[n] landen e[nde] va[n] alles Tooghe[n] quitan[tie] midsg[ade]rs moet de timmeragie onder houden in reffectie behoorlick wint e[nde] waeter vutghestopt Jtem heeft ghenome[n] in bewaernisse vp tghemeene hof daer van hier Compiteert ee[n] vierde eerst xiij appelboome[n] ij peerreboome[n] j noteboom j keerselaere iij pruimelaers twee Cleene abeelkens iij wulghe[n] Jtem op de ander lande[n] hier gheheel Competeere[nde] [stuk tekst doorstreept; meerdere regels] voor de welcke voorschr[euen] Conditie[n] en[de] tonderhout va[n] dies hem Constitueert borghe e[nde] princijpael de[n] persoon va[n] Joos Six fi[liu]s P[iete]r Actum dese[n] 24.e[n] febr[uari] 1663 ons Toorcon[den] e[nde] Was onderteeckent bij de[n] v[er]huerder huerder ende borghe

[In de linkermarge: deese bome[n] sijn v[er]kocht e[nde] watter noch staet en groeit te[n] profijte va[nden] disch daer is notitie particuliere van dies m[emori]e]

Naer Colla[ti]e accoordert met het Origineel dese[n] 30.e[n] [septem]bre 1666 Toorcon[den]

J. Quinten 1666