Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63*

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-02-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te baemisse xvjC drieentzestich" (01/10/1663); "te baemisse xvjC lxiiijtich" (01/10/1664); "baemisse 1663"; "thalf maerte daernaer" (15/03/1664).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Beselare aan Sanders Verstraete filius Jan, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Anth[eu]n[i]s de Meij filius Anth[eu]n[i]s, dismeester te Zonnebeke, verklaart dat hij enkele stukken grond van de dis van Zonnebeke te Beselare, in pacht heeft gegeven aan Sanders Verstraete filius Jan, met instemming van de heren en pastoor van Zonnebeke [+ situering van de gronden]. De pacht loopt gedurende 6 jaar, en de principale jaarlijkse pachtsom bedraagt 50 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkerbovenhoek: Copie ]

Anth[eu]n[e]s de meij fi[liu]s Anth[eu]n[e]s Jnde qualiteijt als dischmee[sters] vande prochie van sonnebeke kent Jn pachte ghegheue[n] te hebbe[n] soo hij doet bij dese[n] met Consente va[n] beede de heere[n] e[nde] pastoor vande zel[ue] prochie an sanders v[er]straete fi[liu]s Ja[n] die van ghel[ijcke] kent ghepach[t] te hebbe[n] de naervolghen[de] partije[n] va[n] lande met de timmeraigie daer vp staen[de] gheleghe[n] binne[n] de p[ro]ch[ie] va[n] bechelaere de[n] voorn[omden] disch Compiteere[nde] bij vpdrachte va[n] wijlent fran[ciscu]s pourquier e[nde] de voochde[n] va[n] sijne kinderen Eerst het vierde va[n] j lij[n] iiij R[oeden] 1/2 ghemene met de[n] huerder wesen[de] de[n] oostcant vande behuusde hof[sted]e aldaer de[n] heurder woont met ghel[ijcke] part van het oosteijnde van[den] huuse e[nde] west helft va[n] het Coeijstal e[nde] het gheheele zuuteijnde va[nde] scheure scheeden[de] vp half de[n] derschvloer Jtem suut daera[n] vij.C xiiij Roe[de]n gerslandt pale[nde] va[n] ooste[n] p[iete]r patijn en[de] sijne kindere[n] va[n] suuden de beke west dhoirs Andries v[er]brugghe e[nde] noort de voors[eijd]e gheheele hof[sted]e Jtem ij.C xxxiiij Roe[de]n saeijlandt wesen[de] de[n] westcant va[n] v.C xix Roe[de]n noort an[de] voors[eijd]e hofstede palen[de] weste[n] dhoirs monincke[n] va[n] hee noort het spillestrattgie[n] e[nde] va[n] ooste[n] p[iete]r patij[n] voors[eij]t Jtem j.C landts de west helft van ij.C landts meersch Jnde prochie va[n] passchendaele palen[de] van suude[n] Sanders v[er]straete oost p[iete]r patijn noort Fran[ciscu]s Thijbault e[nde] west pauwels va[n] Robaijs Jtem vj.C xv Roe[de]n saeijlandt Jnde prochie van bechelaere wesen[de] de[n] oost cant va[n] xij.C xxx R[oeden] daer va[n] de[n] westcant Compiteert dese[n] disch palen[de] va[n] noorde[n] en[de] ooste[n] Ja[n] Goddeeris e[nde] va[n] suude[n] het spillestraettgie[n] welcke huere ghedae[n] is voor godspennijn[ghe] ij s p[arisis] lijfcoope [niet ingevuld] voor voor hoofcleet voor de[n] disch iiij £ p[arisis] e[nde] va[n] principaele huere vichtich pon[den] par[isis] de[n] hoop eene[n]

V[er]te

test
[voorkant]

Termijn va[n] ses Jaere[n] achter ee[n] volghende Jngaende te ba[emiss]e xvj.C drieentzestich waervan het eerste Jaer va[n] betaele[n] valle[n] sal te ba[emiss]e xvj.C lxiiij.tich e[nde] alsoo voorts van Jaere te Jaere totten expireeren van[de] voorn[omde] ses Jaere[n] ende aengaen[de] va[nden] Jaere staen[de] te v[er]schijnen ba[emiss]e 1663 moet de[n] pachter betale[n] Jngheuolghe sijnen ouden pacht nemaer in recompense datter een deel maer en valt thalf maerte daernaer sal modera[ti]e hebbe van dat Jaer twee schellijn[ghen] gr[ooten] Jtem Js den pachter ghehouden te betalen onuermijndert het princijpael als oncoste van poijntijn[ghen] heerl[ijcke] renten e[nde] straetschauwijn[ghen] e[nde] oocke het part van[de] rente vande disch van langhemerk naer poortie va[n] landen e[nde] va[n] alles Tooghe[n] quitan[tie] midsg[ade]rs moet de timmeragie onder houden in reffectie behoorlick wint e[nde] waeter vutghestopt Jtem heeft ghenome[n] in bewaernisse vp tghemeene hof daer van hier Compiteert ee[n] vierde eerst xiij appelboome[n] ij peerreboome[n] j noteboom j keerselaere iij pruimelaers twee Cleene abeelkens iij wulghe[n] Jtem op de ander lande[n] hier gheheel Competeere[nde] [stuk tekst doorstreept; meerdere regels] voor de welcke voorschr[euen] Conditie[n] en[de] tonderhout va[n] dies hem Constitueert borghe e[nde] princijpael de[n] persoon va[n] Joos Six fi[liu]s P[iete]r Actum dese[n] 24.e[n] febr[uari] 1663 ons Toorcon[den] e[nde] Was onderteeckent bij de[n] v[er]huerder huerder ende borghe

[In de linkermarge: deese bome[n] sijn v[er]kocht e[nde] watter noch staet en groeit te[n] profijte va[nden] disch daer is notitie particuliere van dies m[emori]e]

Naer Colla[ti]e accoordert met het Origineel dese[n] 30.e[n] [septem]bre 1666 Toorcon[den]

J. Quinten 1666