Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven61

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-09-1682

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1683" (15/03/1683); "haelfmaerte 1684" (15/03/1684).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Beselare aan Leinaert Verstraete filius Sanders, voor 6 jaar

Beschrijving: Jan Saelen en Pieter Boutten, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 600 roeden grond, gelegen in de parochie van Beselare, in pacht hebben gegeven aan Leinaert Verstraete filius Sanders, met instemming van de heer van Zonnebeke en de pastoor. De pacht loopt voor 6 jaar, en de jaarlijkse pachtsom bedraagt 9 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Wij onders[chreuen] als dischmeesters van Sonnebeke Jan Saelen en[de] Pieter boutten kenne[n] wel en[de] deuchdelick in pachte ghegheeue[n] te hebben ae[n] Leinaert verstraete f[ili]us Sanders met het aduu van[de] heere[n] van Sonnebeke mits den heere Pastor den nomber van ses hondert lants gheleeghen in[de] Parochie van Becelaere paele[nde] van oosten den disch van Sonnebeke van zuuden het speelstratien van westen het busch van Jan Patijn e[nde] van noorden het zaeilant van Jan goddeeris nu sijne hoirs e[nde] dat voor een termijn van ses achtereenvolghen[de] iaeren van[de] welcke het eerste beghinnen sal te halfmaerte 1683 en[de] sal expireeren te haelfmaerte 1684 tot het expireeren van[de] ses iaeren en[de] dat voor de so[m]me bij iaere van neeghen ponden p[arisis] suiuer ghelt laeten spachters laste alle onkosten te weeten van straetboeten schauwijnghen pointijnghen en[de] settijngh[en] eerlicke rente en[de] andere renten daermeede het lant belast is en[de] quaemer door eenighe oorlooghe excessiue lasten en[de] rewijne[n] op te rijsen sal gheniete[n] moderatie volghens de ordinantie van[de] heere[n] van[de] Zaele en[de] Casselrie van Jpre en[de] ghelijck sijne ghebeurs sullen hebben naer recht en[de] reeden renuntieeren[de] het beneficie van excussie ofte diuisie en[de] in teecke[n] der waerheit hebben wij dit onderteeckent den xiij [septem]bre 1682

Jan Saelen

Pieter Bouten

Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke

dit is het marck van Leinaert verstraete bij faulte van niet te konnen schrijuen

test
[voorkant]

pachtbrief om Leinaert verstraete te becelaere beghinne[nde] halfmaerte 1683