Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven60

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemisse 1723" (01/10/1723); "baemisse 1724" (01/10/1724).

Type: Pacht door Jan Vermeersch van grond van de dis van Zonnebeke, te Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Vermeersch, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis van Zonnebeke, 13 gemeten 2 lijnen 5 roeden grond te Zonnebeke in pacht heeft genomen, voor de termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 6 pond parisis per gemet [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreuen Jan vermeersch Jnwonder van de prochie van zonnebeke kendt soo hij doedt bij desen in pachte genomen te hebben van heer franciscus borreman pastor der voorseijde prochie agierende voor den disch van het selue zonnebeke den welcken van ghelijcken bekendt in pachte gegeven te hebben ae[n] den voornomden Jan vermeersch den nombre van derthien ghemeten twee lijnen vijf roe[de]n lants commende van J[oncvrauw]e marij durant maeckende deel van een hofstede eertijdts ghemeen met mijn heer annè laest in pachte bij gillis dhaene ligghende in den westhoeck van de prochie van zonnebeke onder de heerlijckheijdt van het selue zonnebeke om Jaerlijcks te geuen voor Jder ghemet ses ponde[n] par[isi]s suijver ghelt boue[n] alle andere laste[n] van pointinghen settinghe[n] heerelijcke renten straetboeten etc[etera] behalven de contributien ofte verlies van den oorlogh alswanneer hij sal moderatie ghenieten naer reden ende ghewoonte ende dat voor een termijn van ses naer een-volghende Jaeren waer van het eerste sal inganck nemen baemisse 1723 ende expireren baemisse 1724 wat aengaet het boomghewas bevonde[n] ten sijnen aencommen op dese 13 ghemeten 2 lijnen vijf roe[de]n sal blijven groeijen ten profijte van [...?] den proprietaris wat oock aengaet de huijsinghe coestal etc[etera] sal blijven ter dispositie van den proprietaris om te weeren ofte te laeten sonder eenighe obligatie van refectie daer aen te moeten doen actum desen 6 Junij 1723

franciscus borreman pastor van Zonnebeke

Jan V[er]mersch

test
[achterkant]

pachtbrijef van Jan vermeesch