Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven56

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-02-1734

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "baefmisse 1726" (01/10/1726); "den 8. maerte 1730" (08/03/1730); "anno 1728"; "anno 1730"; "opden 26.en Julij 1732" (26/07/1732); "den 24 febr. 1734" (24/02/1734); "1 maerte 1733" (01/03/1733).

Type: Rekening betreffende enkele achterstallige pachten, betalingen voor pacht en herstellingen, uit de periode 1726-1734

Beschrijving: Rekening betreffende enkele achterstallige pachten, betalingen voor pacht en herstellingen, uit de periode 1726-1734.

Tekst

test
[voorkant]

[rekensom in de linkerbovenhoek: 308: 0: 0 220: 13: 6 _________ 87: 6: 6

46: 1: 6 20: 0: 0 154: 12: 0 _________ 220: 13: 6]

Jan vermeersch is debet van pacht - lb: s: d Jn reste tot e[nde] met baef[miss]e 1726 opden - 62: 0: 0 liggher bekent f° 79 Jtem ouer drie volghende Jaere[n] tot e[nde] met baef[miss]e 1729 a 82 lb par[isis] bij Jaere Comt - 246: 0: 0 _______________ - 308: 0: 0

[Deeltje doorstreept:] waerop valideert 36 lb betaelt Jn gelde de[n] 8.e[n] maerte 1730 aen heer denijs - 36: 0: 0

depost dese 36 lb stae[n] opde[n] bouck f.° 79 e[nde] hier niet te brenghe[n] p[iete]r de boutte anno 1728 - 1: 16: 0

Jtem 1 billiet van leverijnghe van 375 geleijen ond[erteecken]t door geeraert Carrein Stroijdecker bedr[aeght] volghens tbilliet - 27: 7: 6 _______________ - 65: 3: 6

tsame[n] - 65: 3: 6 _______________ - 242: 16: 6

moet noch validere[n] de prijsie gedae[n] te[n] afscheede[n] v[er]meersch t'gonne fran[ciscu]s hoflack anveert 142: 11: 0 e[nde] 12: 1: 0 d van ouerqueeck van boomkens dat te[n] Laste is va[nden] disch tsame[n] - 154: 12: 0 _______________ Rest noch debet - 88: 4: - - 9: 18: - _____________ Rest - 78: 6: -

af te rekenen £ 6 [...?]en van 1500 steen a 1[?] schell[ing] item [...?] en 4 mand[en] kalck a j stuu[er][...?] de mand voor d[e] hael[...?] Jtem moet noch valideren [...?]

[In de linkermarge: 82 82 82 _ 246

Totale reffectie e[nde] voiture v[er]meersch

boutte - 1: 16: 0 gleij - 27: 7: 6 voiture - 9: 18: 0 gleij - 7: 0: 0 _______________ - 46: 1: 6

375 [?]75 ___ [?]75 [?]5 _ [?]25

valideert noch [...?] aen Jan v[er]meersch [...?] ouer tbrenghen van Wervick 1500 steen e[nde] 9 mandene Calck dienende om den aelput te maeken ter hof[sted]e fran[ciscu]s hoflack anno 1730 te weten het steen a a 6 stuuers thondert e[nde] t'calck a j stuuer de mande Comt tsame[n] dat moet valideren volghens de notitie heer pastor hieronder]

test
[voorkant]

Rap[port] - 78: 6: -

Van noch Een hondert gleije[n] door Ja[n] v[er]meersch soo bekent is opden voet van het billiet Carrein Jnde rek[eningh]e Fran[ciscu]s hoflack weirdich dit Een hondert soo aldaer geseijt - 7: 0: 0 _______________ Rest - 71: 6: 6

Valideert alhier noch soo vele v[er]meersch noch Jn gelde heeft betaelt aende[n] heer pastor opde[n] 26.e[n] Julij 1732 - 20: 0: 0 _______________ - 51: 6: 6

Hierbij gevought de 36: 0: 0 d die hiervoore[n] aen heer denijs betaelt qualick is afgetrocke[n] mits de sel[ve] 36 lb was geteeckent opden bouck f.° 79 e[nde] aldaer afgetrocke[n] soodanich dat v[er]meersch noch debet bleeft bouendies tot e[nde] met baef[miss]e 1726 62 lb par[isis] gelijck Jn dit project is gebrocht hiervoore[n] dus tot laste v[er]meersch - 36: 0: 0 _______________ Dus blijckt dat v[er]meersch schuldigh is - 87: 6: 6

De[n] 24 febr[uari] 1734 so[mm]e v[er]meersch Jn gelde ande heere pastor - 26: 2: 0 _______________ rest noch debet - 61: 4: 6 van dese 61: 4: 6 noch af te trecken de 24: 0: 0 betaelt d[en] 1 maerte 1733 dus - 24: 0: 0 _____________ rest - 37: 4: 6