Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven54

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1726

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamisse 1724" (01/10/1724); "bamisse 1725" (01/10/1725).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Jaeckmijncke Couvreur en Jan Bap[tis]te Dhonse, voor een termijn van 29 jaar

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis van Zonnebeke, verklaart dat hij 2 lijnen zaailand onder de heerlijkheid van Zonnebeke [+ situering van de grond] in pacht heeft gegeven aan Jaeckmijncke Couvreur, weduwe van Jan Bap[tis]te Dhonse, en Jan Bap[tis]te Dhonse, haar oudste zoon. De jaarlijkse principale pachtsom bedraagt 10 pond parisis, en de pacht loopt voor 29 jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Jck onderschreven franciscus borreman pastor van Zonnebeke agierende voor den disch van aldaer kenne soo Jck doen bij desen in cheijnse ghegeven te hebbe[n] aen ende ten profijte van Jaeckmijncke couvreur w[eduw]e van Jan bap[tis]te dhonse ende Jan bap[tis]te dhonse haeren oudtsten sone die van ghelijcke kennen in cheijnse ghenomen te hebben twee lijne[n] saijlandt onder de heerlijckheden van zonnebeke paelende suijt het dischelant west een straetgien ghenaemt het waterstraetgien van noorde[n] het lants eertijts van dhoirs van d heer ende meester Joos Dannes oost [niet ingevuld] gheleghe[n] in de[n] westhouck van de kercke maeckende deel van 3 ghemeten 55 roen lant ghecoght Jeghens Jan bap[tis]te dhonse de[n] welcke[n] dhonse op dese twee lijne[n] een huijseken heeft ghehadt alwaer hij is ghestorven om te timmeren een nieuwe woonplaetse ende dit om te gheven voor principaele cheijnsheure de somme van thien ponden par[isi]s bij Jaere voor een termijn van neghe[n]entwintigh naereenvolghende Jaeren dan of het eerste ingegae[n] is bamisse 1724 ende sal verschijne[n] bamisse 1725 ende alsoo voorts van Jaere te Jaere tot het expirere[n] van de voorschreven neghenen twintigh Jaeren promptelijck te betale[n] op pene van cheijnsbrake den disch dan sal Jaerlijcks ontfanghen thie[n] pond suijver gelt sijnde ten laste van de voorseijde w[eduw]e ende haere hoirs alle de laste[n] volghende het lant ende huijs soo ordinaire als extraordinaire sonder afslagh van cheijns-heure de thien steenfruijtboomen sulle[n] naer het volle verloop van de[n] cheijns ouerghelevert woorde[n] ae[n] de[n] disch sonder het te connen pretenderen item naer het expireren van de[n] selue[n] cheijns sal den disch liber

test
[voorkant]

wesen de timmeragie ouer te nemen in prijsie ofte te doen weiren ofte wel voordere[n] cheijns te verleenen voor welcke voorschreve[n] conditien ende t'onderhoudt van diere de voorschreven w[eduw]e ende Jan bap[tis]te dhonse haere[n] sone sijn verbindende hun persoons ende goedt present ende toecommende in teecken der waerheijdt hebbe Jck pastor voorschreven dese beneffens de voorseijde w[eduw]e dhonse ende Jan bap[tis]te haere[n] oudtste[n] sone onderteeckendt desen 10 maerte 1726

franciscus borreman pastor van Zonne- beke

dit is het marck van + Jan baptiste dhonse f[ili]us Jan

dit is het marck van + Jaeckmijne couvreur w[eduw]e van Jan bap[tis]te dhonse

ter mijnne presentie als hoir dit is het marck van + paulus dhonse f[ili]us Jan

test
[achterkant]

cheijnsbrijef van de w[eduw]e van Jan bap[tis]te dhonse beginnende bamisse 1724