Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven53

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1716

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "op den 20 maerte 1715" (20/03/1715); "baemisse 1716" (01/10/1716); "baemisse 1717" (01/10/1717).

Type: Pacht door Magdalene Caestecker filia Jan van grond en een huisje van de pastoor van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Magdalene Caestecker filia Jan, weduwe van Jan Bap[tis]te Donche, verklaart dat zij van Fran[coi]s Borreman, pastoor van Zonnebeke, 2 lijnen land met een huisje op in pacht heeft genomen voor een termijn van 6 jaar, voor de jaarlijkse pachtsom van 4 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

test
[voorkant]

de onderschreven magdalene caestecker f[ili]a Jan weduewe van Jan bap[tis]te donche kendt soo sij doedt bij desen in pachte genomen te hebben van fran[ciscu]s borreman pastor der prochie van Zonnebeke twee lijnen landts etc[etera] daer een huijseken op staet in het welcke sij woondt van te vooren in pachte bij den voornomden Jan bap[tis]te donche haere[n] ouerleden man maeckende een deel van de 3 ghemeten en 15 roeden landt ghecoght ieghens den seluen Jan bap[tis]te donche op den 20 maerte 1715 voor een termijn van ses naereenvolghende iaeren, waer van het eerste cours sal nemen baemisse 1716 ende sal expireren baemisse 1717 ende soo voorts om daer vooren te geven Jaerlijcks vier ponden par[isi]s suijver geldt bouen alle Lasten van pointinghe settinghe heerlijcke renten gheene ghesondert behaluen dat sij moderatie sal ghenieten van de contributie in cas van oorloghe ende oock in cas van verlies door oorloghs volck naer reden nota dat het eerste gevallen iaer moet betaelt woorde[n] voor den valdagh van het tweede ende soo voorts op pene van pacht braecke naer beliefte van den verpachter aldus onderteeckent desen

test
[achterkant]

pachtbrief V[idu]a Donche Van ontr[ent] 2 lijne[n] lants