Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven52

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-12-1723

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamisse seventhien hondert drie-entwintigh" (01/10/1723); "opden 9 Junij 1723" (09/06/1723).

Type: Pacht door Pieter Hoflack van een woning en gronden van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Pieter Hoflack verklaart dat hij van pastoor Franciscus Borreman van Zonnebeke, die optrad voor de dis van Zonnebeke, het woonhuis van wijlen Gillis de Haene op 60 roeden disland gepacht heeft, met uitzondering van het gedeelte van het woonhuis dat Adriane Gelthof mag gebruiken tot aan haar dood, evenals circa 3 gemeten grasland met schuur en oven, en een stuk zaailand, en dit voor een termijn van 6 jaar, voor de som van 75 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreuen kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer franciscus borreman pastor van zonnebeke agierende voor de[n] disch van aldaer het woonhuijs van de[n] ouerleden gillis de haene staende op de 60 roeden dischlandt uijtgenomen de[n] oostcant van de wonste competerende aen adriane gelthof tot haer ghebruijck voor haer leuen item een partije garserije groot ontrent de drije ghemeten met de scheure ende houenbeur daer op staende van te vooren toebehoorende ae[n] den voorseijden gillis de haene nu ae[n] den disch van zonnebeke bij accoorde met de hoirs competerende item een partije saeijlant omringelt met haghen van te vooren in pachte bij de[n] selue[n] de haene groot ligghende west van het voorseijde woonhuijs ouer de ander kant van het straetie voor een termijn van ses naer eenvolghende Jaeren beginnende bamisse seventhien hondert drie-entwintigh voor de somme van vijf en tseventigh ponden par[isi]s Jaerlijcks suijuer gelt boue[n] alle andere Lasten van pointinghen settinghen heerelijcke renten straetsboeten etc[etera] behalue[n] de Lasten van contributien ofte verlies door de[n] oorlogh als wanneer hij sal moderatie ghenieten naer reden ende ghewoonte geuende voor godtspenninck lb 7 s [...?] met obligatie van alle de huijsinghe die hij in pachte heeft het houenbeur scheure etc[etera] in placken staecken etc[etera] te onderhoude[n] t sijne coste ende oock te verlegghen vijftigh gheijschouen op sijn cost ider iaer wat aengaet de boomen ofte boomkens plantsorte[n] en saede[n] op dese Lande[n] bevonde[n] sal de[n] pachter in bewaernisse nemen ende laeten groeijen ten profijte van den disch sonder recompensie daer van te pretenderen voorders wat aengaet den Loghtijnck ende het ghebruijck des houenbeur sal de voorghemelde adriane gelthof moghen ghebruijcken den helft van den loghtijnck ende oock het houenbeur om te backken voor haer seluen sonder eenighe vergeldinghe te moeten doen aen den pachter dese verpachtinghe is gheschiet opde[n] 9 Junij 1723 ende onderteeckent op den 19 december 1723

pieter hoflack

franciscus borreman pastor van zonnebeke

test
[achterkant]

pachtbrief van pieter hoeflack