Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven51

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1703

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemesse eerstcomende seuenthien hondert drie" (01/10/1703); "baemesse daernaer 1704" (01/10/1704); "1703".

Type: Verpachting door Jacobus Claeijs filius Anth[eun]es van grond en een woning te Zonnebeke aan Nicolaijs Clarebout, voor een termijn van 3, 6 of 9 jaar

Beschrijving: Jacobus Claeijs filius Anth[eun]es verklaart dat hij aan Nicolaijs Clarebout circa 4 gemeten grond met een woning op, gelegen te Zonnebeke, in pacht heeft gegeven, voor een termijn van 3, 6 of 9 jaar. De jaarlijkse principale pachtsom bedraagt 40 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreue[n] Jacobus Claeijs fi[liu]s Anth[eun]es bekent soo hij doet bij desen wel ende deuchdelicke[n] In heure ende pachte ghegheuen te hebbe[n] ae[n] ende ten proffitte va[n] nicolaijs Clarebout alhier p[rese]nt die van ghelijcke[n] bekent in heure ende pacht ghenomen t'hebbe[n] den nombre van ontrent de vier ghemete[n] Lants met ee[n] woonplaetse sijnde de oost helft va[n] een gheheel woonhuijs daer op staende ghestae[n] ende gheleghe[n] binnen de prochie va[n] sonnebeke wat noort vande plaetse tot alsnu ghebruijckt door marijn durael ende dat voor de[n] tijt ende termijn va[n] drie ses ofte neghen naereenvolghende Jaere[n] ter obtie vande[n] pachter behoudens daduer- tentie danof te doen a[enden] propritaris ses maende[n] voor t'ecxpirere[n] vande selue drie ofte ses eerste Jaere[n] dannof teerste Jaer Ingaen sal baemesse eerstcomende seuenthie[n] hondert drie twel[cke] v[er]schijne[n] sal baemesse daernaer 1704 e[nde] alsoo voorts van Jaere te Jaere tot het expirere[n] vande voorn[omde] drie ses ofte neghen Jaeren alles omme voor godstpenninck 2 s p[arisis] liefcoop vier pon[den] par[isis] en[de] vande[n] prijncipaelen pacht voor de somme

test
[voorkant]

van veertich ponde[n] par[isis] bij Jaere den hoop vrij suijuer ghelt te betaele[n] tee[n] Jaer eer tander valt alles boue[n] alle oncosten van poinctijnghe Settijnghe ende ander oncoste[n] de[n] Lande volghende sonder paijment als oock de straet e[nde] beeckboete[n] Indiender valle[n] nemaer Jncas van v[er]lies door t'volck va[n] oorloghe ende datmen ghedeurende de[n] voorschr[euen] pacht contributie moste betaelen sal den pachter diesangae[nde] vande[n] propritaris quijtschelt ende modera[ti]e moete[n] hebbe[n] ghelijcke sijne ghebeuren den pachter moet opde voors[eijd]e huijsijnghe Jaerlijcx doe[n] v[er]legghe[n] t sijne[n] cost sonder afslach va[n] pachte tot ee[n] half vijfentwijntich gleije[n] Ipersche gause ende bouendien de selue huijsijnghe doe[n] onderhoude[n] van staecken ende placken ghelijcke deselue tsijne[n] ancome[n] va[n] pachte sal beuonden worde[n] voorts de[n] prijs va[n] taillie en[?] houtte ende baete Int lant aldaer beuonde[n] sal den pachter de[n] selue[n] moete[n] betaele[n] te[n] contentemente ende gheliefte vande[n] v[er]pachter es oock besproken dat de[n] propritaris sijne obtie sal hebben Int regardt va[n] t'scheede[n] ofte

test
[voorkant]

doen scheede[n] ten expireren vande eerste drie ofte ses Jaeren ghelijcke de[n] voors[eijd]e[n] pachter Aldus ghedae[n] binnen Ipre ter presentie va[n] Ja[n] hoflack marcq anthoine de halluwijn ende p[iete]r Lenoor desen xxj.en febru[ari] 1703 toor[conden] ende was onderteeckent Jacob Claeijs ende nicolaeijs Clarebout midtsg[ade]rs Ja[n] hoflack p[iete]r Lenoor ende marcqanthoine Haluwijn

Naer Colla[ti]e is dese copie beuon[den] te accordere[n] met t'origineel onder mij ondersch[reuen] rustende mij toor[conden]

frederijck de Boutte 1703

test
[achterkant]

copie van[den] pachtbrief va[n] Jacobus Claijs e[nde] nicolaijs clarebout va[n] 4 g[hemeten] lants hof[ste]de Jn sonnebeke Anno 1703

de[n] prijs te[n] ancome[n] van clarebout bedr[aeght] 36 lb 6 s

daerop betaelt 16 lb 6 s recte - 20 lb p[arisis]

dese 20 lb p[arisis] Jn voldoenijn[ghe] ontfan[ghen] de[n] 14.e[n] maerte 1705 m[emori]e

e[nde] attes[teert] dat moet validere[n] an marijn durnez va[n] een elshaeghe sooreteert hij durnez noch 2 lb 6 s

desel[ve] 2 lb 6 s ontfaen[ghen] den 14.e[n] maerte 1705 e[nde] soo voldae[n] m[emori]e