Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven49

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-01-1700

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "halfmaerte naeste annee 1700" (15/03/1700).

Type: Pacht door Jan Goemaere van grond van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Goemaere verklaart dat hij van de pastoor van Zonnebeke, die optrad in naam van de dis van Zonnebeke, 2 gemeten grond in pacht heeft genomen voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 6 pond parisis per gemet, ofte 12 pond parisis in totaal [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Actum den v.e[n] Ja[nua]rij 1700 bekent Jan goemaere In pachte ghenomen thebben van[den] heer pastoor der prochie van sonnebecque als agiere[nde] ouer de[n] disch der sel[ve] prochie de[n] nombre van twee ghem[eten] lants In twee p[ar]tije[n] voer dese[n] ghebr[uijckt] door p[iete]r verbrugghe [p[iete]r blieck] ende dat voor ee[n] tijdt van ses naervol[ghende] Jaere[n] d’anof t'eerste van diere Incomme[n] sal halfmaerte naeste annee 1700 o[m]me van pacht principael Jaerelijcx ten ad[venan]te van ses ponden par[isis] Jder ghemet bedr[aeghende] [...?] den voors[eijd]e[n] nombre tot twaelf ponde[n] p[arisis] suijuer ghelt bouen alle ord[inai]re lasten soo pointijn[ghen] settijn[ghen] straetschauwijn[ghen] als andere dierghel[ijcke] nemaer Jnghevalle van contribu[ti]e ofte eenighe andere merckel[ijcke] verlijes door volck van oorloghe sal danof modera[ti]e gheniete[n] ghel[ijck] andere dissche[n] lande[n] soude[n] moghen hebben de plantsoentgens e[nde] tronckboome[n] Jndien der eenighe sijn staende sullen blijfuen groije[n] ten proffijtte van[den] disch nemaer de taillie van houtte sal hij blijfue[n] houden Jn Leenijn[ghe] voor slae[n?] laetprijs o[m]me ten afscheeden baete te effene[n] ofte schade te betaele[n] Jn teecken van wel[cke] heeft dit ond[erteecken]t daete vt supra toer[conden]

tmarcq van + Jan goemaere

[In de linkermarge: n[ot]a dit lant is tsame[n] groot 2: 0: 70 r[oeden] dus [...?]er de[n] pacht bedr[aeght] Jaerel[ijckx] 13: 8 s p[arisis]]

test
[achterkant]

pachtbrief Jan goemare van het disschelant Ingae[nde] 1699 nu it[em] van gillis de houene