Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven48

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-09-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemisse 1704" (01/10/1704); "baemisse 1705" (01/10/1705).

Type: Pacht door Pieter Verstraete filius Xanders van grond van de dis van Zonnebeke te Beselare, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Pieter Verstraete filius Xanders verklaart dat hij van Gillis de Haene, dismeester van Zonnebeke, met instemming van abt Ambrosius vande Weirde en pastoor Patricius Holvoet, 2453 roeden grond te Beselare, toebehorend aan de dis van Zonnebeke, in pacht heeft genomen voor de termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 32 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven Kendt soo hij bij desen in pachte ghenome[n] te hebben van Gillis de haene dischmeerster van sonnebeke de welcken van ghel[ijcke] kendt soo hij oock doet bij desen in pachte ghegheven te hebben met advu vanden Eerw[eerden] heere Ambrosius vande weirde abt ende heere van sonnebek[e] ende van heere patricius holvoet pastor vande voorseijde parochie aen pieter verstraete f[ili]us xanders den nombre van vier en twintigh hondert ende drie en vichtigh Roeden landts ofte daer ontrent competerende den disch van Sonnebeke ligghende binnen de parochie van Becelaere in diversche partieen van te vooren ghebruijckt ten deele bij den onderschreven ende joos de swaerte ende dat voor eenen termijn van ses naereenvolghende jaeren te beginnen het eerste baemisse 1704 ende te expireren baemisse 1705 voor de somme van twee en dertigh pond[en] par[isis] bij jaere te betaelen met den valdagh ende dat boven alle laesten van poijntinghen ende Settinghen ordinaire ende extraord[inaire] midtgaders boven alle heerelijcke renten straetboeten ende alle andere quaede costen gheene ghereserveert behalven de contributien waervan hij pachter in cas datter eenighe quaeme ende oock eenigh merckelijck verlies door volck van oorloghe moderatie sal ghenieten inghevolghens de costumen ende andere landen van sijn ghebeurts wat aenghaent de catheijlen van boomen edificien daer op staende met de presie van naervette ende taillie van houtte die sijn den pachter toecommende midts dat hij sal voldoen aende wed[uwe] joos de swaerte over de presie van het landt bij haer ghebruijckt tot den jaere baemisse 1704 alswanneer dat sij den pacht van ses hondert vijfthien Roe[den] is afgegaen ende den onderschreven pachter aenghegaen met sijn voorgaende landen bij hem ghebruijckt sij genoteer[t] waer het saeken den voorseijden pachter beliefde ten deele ofte ten gheheele van dese landen voort te pachten ghedeurende sijnen pacht die sal het selve vermoghen te doene midts dat hij sal borghe ende principael wesen voor de somme totael vanden voorseijde[n] pacht Toorconden desen 28 [septem]bre 1704

t marck van Gillis de haene[?]

jnghel soenen

pieter verstraete

patricius holvoet pastor van zonnebeke

test
[achterkant]

pachtbrief van p[iete]r verstraete vande landen van den disch in becelaere