Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven45

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-11-1709

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Op heden desen 24 9bre 1709" (24/11/1709).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van het dishuisje aan Nicolays Goudesone filius Pieter, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: Verpachting bij opbod door de dis van Zonnebeke van het dishuisje te Zonnebeke aan Nicolays Goudesone filius Pieter, voor een termijn van 3 jaar, voor de jaarlijkse pachtsom van 13 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Op heden desen 24 [novem]bre 1709 wierdt verpacht a la hauche ende meestbiedenden het west eijnde van een huijseken competerende den disch van Zonnebeke ghenaemt het disch huijseken met een hoveken daer mede gheleghen binnen der selve prochie niet verre van het stierken van te vooren ghebruijckt door wijlendt p[iete]r Goudesone ende is ghebleven als meest biedende aen nicolays Goudesone f[ili]us pieter voorseijdt voor eenen termijn van drie jaeren te beginnen van stonden aen ende daete als boven voor den prijs van derthien pond[en] par[isis] bij jaere suijver contributien straedtboeten ende alle andere lasten gheene ghesondert te betaelen met den valdagh precijs op peene van pacht breuke in faute van dies in cas te dischmeesters gheradigh sullen vinden wesende het onderhoudt vande edificien in staecken ende plaecken ende warsoenen ter pachters lasten inden staet dat hij bevonden heeft aldus aenveirdt met de conditien prijs ende termijn als hier boven actum desen 24 [novem]bre 1709 Toorconden

t'marck van + nicolaeys Goudesone

test
[achterkant]

pachtbrief voor nicolaeys goude sone van het Disch huijseken bij het stierken 1710