Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven44

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-11-1706

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baemisse 1705" (01/10/1705).

Type: Pacht door Pieter Ramaut van grond van de pastoor van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Pieter Ramaut, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, 7 lijnen en 27 roeden grond in pacht heeft genomen, voor een termijn van 6 jaar, en voor een jaarlijkse pachtsom van 7 pond parisis per gemet, wat neerkomt op 17 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven pieter ramaut inwonder der parochie van Sonnebeke kendt soo hij bij desen in pacht ghenomen te hebben van heer patricius holvoet pastor der voorseijde parochie den wel[cken] van ghelijcken verkendt in pachte ghegheven te hebben aenden voornoemde[n] pieter de ramaut den nombre van 7 lijnen ende 37 roeden landt gheleghen in twee partien bosch ende saijlandt van te vooren ghebruijckt door pieter de canter voor eenen termijn van ses jaeren waer van het eerste sal expireren baemisse 1705 voor de somme Jaerelijckx van seven pond[en] parisis Jn ad[venan]te van ijder ghemet bedraeghende dese seven Lijnen ende seven en dertigh roeden jaerel[ijckx] seventhien pond par[isis] suijver ghelt wesende alle quaede costen van poijntinghe settinghen ordinaire ende extraordinaire straetboeten ende andere quaede costen gheene ghesondert behalven in cas van contributien ofte merckelijck verlies door volck van oorloghe sal danof moderatie ghenieten inghevolghens andere omligghende landen wat aengaet de plantsoenen ende boomen soo opgaende als tronckboomen in ghevalle datter eenighe daer opstaen op de selve landen ofte busch die sullen moeten blijven groeijen ten profijtte vanden verpachtere ende de presie van taillie van houtte naer vette sal hij pachter verobligeert sijn om te nemen ende met eersten ten beliefte van den verpachtere aen hem op te legghen ende te betaelen[?] Toorconden desen 30 [novem]bre 1706

t marck van pieter ramaut

patricius holvoet pastor van sonnebeke

test
[achterkant]

pachtbrief van p[iete]r de ramaut van 7 lijnen 37 roed[en] busch ende saijlandt opden coolbergh nu p[iete]r baelen f[ili]us p[iete]r