Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven43

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-05-1743

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "voorleden baefmisse seventhien hondert twee en veertigh" (01/10/1742); "baefmesse 1743" (01/10/1743); "ontrent lichtmisse 1744" (02/02/1744); "baefmisse 1742" (01/10/1742).

Type: Pacht door Pieter Gomare filius Fran[cois] van grond, en van een huisje en van een halve groententuin van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van respectievelijk 6 en 5 jaar

Beschrijving: Pieter Gomare filius Fran[coi]s, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van Gregorius Pijpe, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis, ca. 3 gemeten grasland in pacht heeft genomen, voor een termijn van 6 jaar en voor de jaarlijkse pachtsom van 6 pond parisis per gemet, ofte 18 pond parisis voor de 3 gemeten samen [+ bijkomende voorwaarden van de pacht]. Ook verklaart hij de pacht een huisje dat hij reeds in pacht heeft, en van de helft van een groententuin, verlengd te hebben, en dat voor een termijn van 5 jaren, voor de som van 24 pond parisis per jaar. De jaarlijkse pachtsom van de 2 pachten samen komt op 42 pond parisis. [In de marginale notitie brengt men de termijn van de tweede pacht toch weer op 6 jaar.]

Opmerking: Data, namen, instellingen en functies in de marginale notitie worden ook hier opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen pieter gomare f[ili]us fran[ciscu]s woonende tot sonnebeke kent soo hij doet bij desen jn pachte ghenomen te hebben van heer gregorius pijpe pastor van sonnebeke agierende voor den disch van het selue sonnebeke den welcken van ghelijcke bekent jn pachte ghegheuen te hebben aen den voornomden pieter gomare eene partije garserije groot ontrent de drie ghemeten van te vooren jn pachte bij fran[ciscu]s hoeflack voor eenen termijn van ses naereen- volghende jaeren jnganck ghenomen voorleden baefmisse seventhien hondert twee en veertigh voor de somme van ses ponden paresijse het ghemet bij jaere maeckende achthien ponden paresijse suuer gheldt bouen alle andere lasten van poijntinghen settinghen heerlicke renten straetboeten etc[etera] behaluen de lasten van contributien ofte verlies door den oorloghe ofte hemels ghewelt alswanneer hij moderatie sal ghenieten naer reden ende ghewoonte gheuende voor godts penninck vier schele belouende partijen thouden voor goedt ende van weerden op het verbandt alsnaer rechte actum desen 10 meij 1743

jtem verlanghinghe van pacht van het huijseke ghelijck hij het nu jn pachte heeft ende d'helft vanden lochtijnck bij hem pieter gomare nu oock jn ghebruijck ende dat voor eenen termijn van vijf naereenvolghende jaeren beginnende baef[messe] 1743 voor de somme van vierentwintigh ponden paresijse om alsoo dese twee pachten saemen te doen eijndighen uijtmaekende te saemen s'jaers twee en veertigh ponden paresijse actum date ut supra

gregorius pijpe pastor jn sonnebeke

tmarck van + pieter gomare

vant boom ghetal ontrent lichtmisse 1744 ghevelt 44 abeelkes en twee espkes aen[de] pachters verkocht en betaelt

[In de linkermarge, doorstreept: n[ot]a volghens den ontfanckb[ouck]e van Jacobus van heule blijckt onder de rubr[ijck] van[de] verpachte landen dat het Jaer pacht van thuijs ende erfve Jn texte door dito gomaere verschenen baefm[iss]e 1742 was het sesde Jaer vervolgens dat het Eerste Jaer van desen pacht moet verschijne[n] baefm[iss]e 1743 ende mits dien moeste verpacht worden voor Ses Jaeren Jn plaetse van vijfve depost ondervonden roije]

test
[achterkant]

pachtbrief pieter gomaere