Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven42

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-05-1703

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1703" (15/03/1703); "halfmaerte 1704" (15/03/1704); "inde maendt van maerte 1703" (03/1703).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van de Zaal van Ieper, aan Antheunes Drijver, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: Charel van Damme en Fran[coi]s Baelen, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij grond te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van de Zaal van Ieper, bij opbod verpacht hebben aan Antheunes Drijver, voor een termijn van 3 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 3 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreven charel van damme ende fran[ciscu]s baelen inde qualiteijt van dischmeersters vande parochie van sonnebeke kennen soo wij doen bij desen verheurt te hebben bij verhooghen meerstbiedende ende naersten aen Antheunes drijver den wel[cken] van ghelijcken kendt gheheurt te hebben een partie saijlandt gheleghen inden noorthouck van de parochie van Sonnebeke onder de heerel[icheijt] van Saele van ijpre groot een lijne ofte daer ontrent voor desen ghebruijckt door pieter Goudesone wel[cke] verheuringhe ghedaen is voor drie pond[en] par[isis] bij jaere te betaelen presijs met den valdach ende dat voor eenen termijn van drie jaeren waervan het eerste sal beginnen halfmaerte 1703 ende sal eijndighen halfmaerte 1704 ende soo voorts tot het expireren van dese drie jaeren: wesende alle de quaede costen gheene ghereserveert ten laeste van den heurder behalven in cas van contributie ofte merlijck verlies door volck van oorloghe sal moderatie ghenieten inghevolghens andere dischelanden aldus verheurt ende ghepacht inde maendt van maerte 1703 op de forme hier vooren voorseijdt toorconden desen 13 meij 1703

carel van damme

het marck van Antheunus + Drijver

de naervolghende jaeren bij tacite reconductie voorden prijs ende op de conditien alsvooren

test
[achterkant]

pachtbrief van Aentheunes drijver