Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven40

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-12-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamisse 1729" (01/10/1729); "op den 22 oust 1728" (22/08/1728); "baefsmisse 1732" (01/10/1732); "baefmisse 1735" (01/10/1735); "baefmisse 1742" (01/10/1742).

Type: Pacht door Franchois Hoflack filius Franchois van gronden van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Franchois Hoflack filius Franchois verklaart dat hij van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis, 13 gemeten 2 lijnen 5 roeden grond in pacht heeft genomen, evenals het woonhuis van wijlen Gillis Dhaene, staande op 60 roeden disland, en een stuk zaailand van 1 gemet 1 lijn 50 roeden, welke goederen tevoren gepacht werden door Pieter Hoflack, zijn broer. Deze pacht geldt voor een termijn van 6 jaar, en de pachtsom bedraagt 13 pond groten 10 schellingen Vlaamse munt [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Namen, data, instellingen en functies in de bijkomende notities onder de eigenlijke pachtbrief, werden hier ook opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreve[n] franchois hoflack f[ili]us franchois lantsman woonende tot roeste[m] kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer franciscus borreman pastor van zonnebeke agierende voor den disch van het selue zonnebeke den welcke[n] van ghelijcke[n] bekent in pachte gegeve[n] te hebben ae[n] de[n] voornomde[n] franchois hoflack den nombre van derthien ghemeten twee lijnen vijf roe[de]n Lants commende van J[uffe]r marij durant maeckende deel van een hafstede eertijts ghemeen met mijn heer annè Laest in pachte bij Jan vermeesch item noch een woonhuijs van den ouerlede[n] gillis dhaene staende op 60 roede[n] dischlandt uijtghenome[n] de[n] oostcant van de woonste competerende ae[n] adriane gelthof tot haer ghebruijck voor haer Leuen item een partije garserije groot ontrent de drije ghemete[n] met de scheure ende houenbeur daerop staende van te voore[n] toebehoorende ae[n] de[n] voorseijde[n] gillis d'haene nu ae[n] de[n] disch van zonnebeke bij accoorde met de hoirs competerende daer en bouen noch een partije saijlandt omringhelt met haeghen groot 1: 1: 50 roe[de]n Ligghende west van het voorseijde woonhuijs ouer de ander kant van het stratien alles van te vooren in pachte bij pieter hoflack sijne[n] broeder voor een termijn van ses naereen- volghende Jaeren beginnende bamisse 1729 voor de somme van derthien ponde[n] groote thien schellinghe[n] vlaems bij Jaere suijver gelt boue[n] alle andere Laste[n] van pointinghe[n] settinghe[n] heerlijcke renten straetboete[n] etc[etera] behalve[n] de laste[n] van contributie[n] ofte verlies door de[n] oorlogh als wanneer hij moderatie sal gheniete[n] naer rede[n] ende ghewoonte gevende voor godtspenninck lb 7 s[?] met obligatie van alle de huijshinghe die hij in pacht heeft het ouenbeur scheure etc[etera] in placke staecke[n] etc[etera] te onderhoude[n] t sijnen coste ende oock te verlegghe[n] 50 gleijen op sijn cost ider iaer wat aengae[t]

test
[voorkant]

de boome[n] ofte boomkens plantsoene[n] saede[n] ionghe abeelkens op dese Lande[n] bevonden sal de[n] pachter in bewaernisse nemen waepene[n] teghen de beeste[n] ende laete[n] groeije[n] ten profijte van de[n] disch sonder recompensie daer van te pretendere[n] de voorseijde adriane gelthof sal moghe[n] ghebruijcke[n] den houe[n] ende de[n] helft van de[n] Lochtijnck sonder eenighe vergeldinghe te moete[n] doe[n] ae[n] den pachter den pachter sal verobligeert sijn de[n] prijs op te Legghe[n] met het aenslae[n] van de pacht ende het eerste iaer pacht te betaelen voor het tweede comt te vallen op pene van pachtbreuck dese verpachtinghe is gheschiet op de[n] 22 oust 1728 ende onderteeckent op de[n] 28 [decem]bre 1728

franchos hoflack

franciscus borreman pastor van Zonnebeke

van baefsmisse 1732 beginnende de drie laetste jaeren hebbe dese ghemeten verpacht voor seuen pont en alf het ghemet op de voorseide conditien depost maer soo te nemen de twee laetste jaeren en[de] het jaer ghevallen baef[misse?] 1735 en bedraeght maer aen ses pont t ghemet komt uijt achthien ghemete[n] neghen en veertigh roen tot 109[?] ponden paresijse wesende teerste van drie ses ofte neghen jaeren ende de volghende jaeren beloopende 107 pondt 15: 6 [...?] ghebruckt sedert baef[misse] 1735

van dese landen af te trecken drie ghemeten de welcke sijn verpacht aen p[iete]r gomare beginnende van baefmisse 1742 voor de somme 18: 0: 0

[in de linkermarge: 13: 2: 5 0: 0: 60 3: 0: 0 1: 1: 50 ______ 18: 1: 15]

[kwartslag gedraaid rechts: [...] franchois hoflack beginnende bamisse 1729]

[kwartslag gedraaid links: pachtbrief fran[choi]s hoflack van tlant vanden disch]