Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven38

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-11-1705

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte duijst seven hondert viere" (15/03/1704); "half maerte 1705" (15/03/1705).

Type: Pacht door Joos Breijne van grond van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Joos Breijne verklaart dat hij 600 roeden land in pacht nam van Inghel Soenen en Pieter le Febvre, dismeesters van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse principale pachtsom van 6 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschreven Joos Breijne Kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van inghel Soenen ende pieter le febvre beijde dischmeersters der parochie van sonnebeke de wel[cke] van ghel[ijcken] kennen in pachte ghegheven te hebben den nombre[n] van ses hondert landts ghenaemt het langhe stick van te vooren ghebruijckt bij den selven joos breine ende dat voor eenen tijdt van ses jaeren danof het eerste van diere sal beginnen halfmaerte duijst seven hondert viere ende expireren half maerte 1705 omme daer vooren te gheven jaerel[ijckx] voor pacht principael de somme van ses pond[en] par[isis] suijver Gelt boven alle ord[inaire] ende extraordinaire lasten soo van poijntinghen settijnghen straetschauw[ijnghen] als andere dierghel[ijcke] nemaer inghevalle van contributien ofte eenighe [doorstreept: andere] andere merckel[ijcke] verlies van volck van oorloghe sal dan of moderatie ghenieten ghel[ijck] andere disschelanden wat aengaende de pris van taille van hout vette ende naervette is competerende den voorseijden pachter actum desen 11 [novem]bre 1705

t marck van joos Breijne Jnghel Soenen

test
[achterkant]

pachtbrief Joos breijne e[nde] daernaer de wed[uw]e breijne