Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven36

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-03-1712

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baefmisse seuenthien hondert twaelfue" (01/10/1712); "baefmisse daer naer 1713" (01/10/1713).

Type: Verpachting door Jacobus Claeijs van grond en een woonhuis te Zonnebeke aan de weduwe van Mattijs Acke, voor een termijn van 3, 6 of 9 jaar

Beschrijving: Jacobus Claeijs verklaart dat hij 4 gemeten land met een woonhuis in pacht heeft gegeven aan de weduwe van Mattijs Acke. Deze grond ligt in Zonnebeke. De pacht geldt voor 3, 6 of 9 jaar, de principale jaarlijkse pachtsom bedraagt 44 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen Jacobus Claeijs kendt soo hij doet bij desen wel ende deuchdel[ick] in pachte ghegeuen te hebben aen ende ten proffitte van de weduwe van mattijs acke die van ghelijcke bekent in heure ende pachte ghenomen te hebben den nombre van vier ghemeten lants met een woonplaetse sijnde de oost helft van een gheheel woonhuijs daer op staende ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van sonnebeke wat noordt vande plaetse tot alsnu ghebruijckt door nicolaeijs clarebout ende dat voor den tijt ende termijn van drie ses ofte neghen achtereenvol[ghende] Jaeren t elckx optie dies t eerste Jaer Innegaen sal baefm[iss]e seuenthien hondert twaelfue twelcke verschijnen sal baefm[iss]e daer naer 1713 ende dat op de navolghende conditien te weten voor godtsp[enninck] acht stuijuers lijfcoop ses stuijuers ende van principaele heure ofte pacht vijerenveertich ponden par[isis] den hoop Jaerlickx te betaelen het een Jaer eer het ander valt opeine van pachtbraecke midtscha[ders] voor hooftcleet ses pondt par[isis] bouen dies werdt noch ghehouden alle Jaere te doen verlegghen op de voorn[omde] huijsijnghe vijfentwijntich bondels gleij Iper gause met sijn boetehoorten ende cost daer aen dependerende al sonder paeijment Is noch pachters Laste alle pointijn[ghe] ende settijnghe straet ende beecke schauwijn[ghe] soo ordinaire als extraordineire nemaer in cas van Ruijne van oorlooghe contribuitie ofte fouragement sal modratie ghedaen sijn naer reden voorts is noch spachters laste t onderhoude[n] vande voorn[omde] huijsijnghe van veursten staecken plaecken voeten ende wasoenen sonder paeijment alle de plantagien staende op de hofstede soo groot als cleene t sij gheoofde fruijt ofte tronck boomen haeghen ende wulghen niet gesondert ofte gereserveert is competerende den propritaris vande selue hofstede ghereserveert

test
[voorkant]

alleene spachters prijs voort de verheurders sullen vermoghen te vellen ende planten alsulcke boomen als t hun goet duncken sal die den pachter ghedeurende sijnen pacht behoorl[ijck] suijuerende ende waepenen midtschaeders wordt verobligiert de saeijlanden te houden in goede note van labeure sonder die de missaeijen eijndelijnghe is noch spachters Laste de spijcker rente In teecken der waerheijt sijn hier ghemaeckt twee ghelijcke pachtbrieuen onder elck eenen Rustende aldus ghedaen ter goeder trouwe ons toirconden desen 21.e[n] maerte 1712 Immers is oock den propitaris veroblijgiert ouer te nemen een koustael dat de voorn[omden] heeft doen maecken aen de selue edeficien

dit is het maerck van + de weduwe van mttijs [sic] acke

Jacobus Claeijs

test
[achterkant]

pachtbrief v[idu]a matthijs hacke