Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven35

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1618

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te halfmaerte 1618" (15/03/1618); "te halfmaerte 1619" (15/03/1619).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan jonker Jakes de Voocht, heer van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Matheus Quinten en Lamsin Traetsaert, dismeesters van de dis van Zonnebeke, verklaren dat zij een half gemet grond bij de Elsakker, in de noordoosthoek van Zonnebeke, bij opbod verpacht hebben aan jonker Jakes de Voocht, heer van Zonnebeke, Geluwe, Geluveld etc., voor een termijn van 6 jaar, en voor de principale jaarlijkse pachtsom van 10 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelijck zij allen den ghonen die Dese presente Letteren zullen sien ofte hooren Lesen dat Matheus quinten ende Lamsin traetsaert Jnde qualiteijt als dischmees[ters] Vanden ghemeijnen aermen Der prochie van Zonnebeque hebben verhuert en[de] In ghoeden Loijalen pachte ghegeuen met Drie sondaechsche kercgeboden bij Verhooghinge meest biedende De naerste een half ghemet meersch ligghen[de] Anden elsackere Jnden noortoosthouck van Zonnebeque Die Fransois David Voor desen ghebruickt heeft ende es ghebleuen als Laetsten verhooghere Ende meest biedende vp J[oncke]r Jakes de voocht Heere van zonnebeque geluuelt Geluuelt etch[etera] Die het zelue Jn ghoeden Loijalen pachte Kent ghenomen Te hebben en[de] Dat eenen termijn van zes Jaeren voor De gode ij s p[arisis] en[de] van principale somme de somme van x lb p[arisis] siaers Dese[n] pacht Jnghaende te halfmaerte 1618 waer van teerste jaer van betalene zal gheuallen te halfmaerte 1619 en[de] alzoo voorts teene jaer tander achteruolghen[de] Totten expireren van[de] voorschreuen zes Jaeren zes vremen[?] v[er]effende en[de] zes Jaeren gheldende en[de] telckent gheuallen halfmaerte De somme van x lb p[arisis] Den voornomden Heere pachtere heeft ontfanghen Jn prijsie Jnde Haghen Den nomb[re] van ees[?] hier oft niet Die hij tzijnen afscheeden oock zal moghen Laeten Jn prijsie Jn teecken der Waerheijt van Desen zoo zijn hier Of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbrieuen Deen vp den andere[n] accorderen[de] Ende Deen door den anderen ghesneden Door den soeten Naem Jesus Den Eenen om den pachtere e[nde] Den anderen om de Dischmeesters Dit aldus ghedaen Desen xxj.en Lauwe 1618 Jn presentie vande ghemeene Prochianen Van Zonnebeque

Jaques De voght

JHS

test
[achterkant]

pachtbrief van ee[n] half ghemet meersch dat nu fran[ciscu]s moenis in pacht heeft 1673