Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven31

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1669

Opmerkingen analytische datum: Het stuk bevat verscheidene dateringen; de datum van de eerste pacht, wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "den 25 iulij 1669" (25/07/1669); "baefmesse 1670" (01/10/1670); "baefmesse een dujst ses hondert ende vijf entseeuentich" (01/10/1675); "te baefmesse 1676" (01/10/1676); "inden 24 februarij 1663" (24/02/1663); "Den 25 meij 16 een duijst ses hondert ende vijf ende tseeuentich" (25/05/1675); "den 23 maerte 1676" (23/03/1676); "1653"; "1672"; "den 13 iulij 1681" (13/07/1681); "baefmesse een duijst ses hondert ende eenentachentich" (01/10/1681); "baefmesse 1682" (01/10/1682); "baefmesse 1687" (01/10/1687); "den 4 mei 1687" (04/05/1687); "1682".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Beselare aan verscheidene leden van de familie Verstraete, over de jaren 1669-1687

Beschrijving: Het document bevat (soms onvolledige) informatie betreffende verschillende pachtovereenkomsten tussen de dis van Zonnebeke en Sanders vander Straete filius Jan, betreffende grond te Beselare: de verpachting door de dismeesters van Zonnebeke aan Sanders Verstraete filius Jan, voor een termijn van 6 jaar, en voor de som van 45 pond parisis per jaar (ingaand 01/10/1670); verlenging van de voorgaande pacht voor een termijn van 6 jaar (ingaand 01/10/1675); de verpachting door de dis van Zonnebeke aan Pieter Verstraete filius Sanders, voor een termijn van 6 jaar (ingaand 01/10/1681); de verpachting door de dis van Zonnebeke aan Pieter Verstraete, voor een termijn van 6 jaar (ingaand 01/10/1687).

Opmerking: Het document bevat informatie betreffende verschillende pachtovereenkomsten.

Tekst

test
[voorkant]

Ghegheeuen op deese voorschreeue[n] conditien in[de] voorgaen[de] pachtbrief vermelt [...?] met aduu van beide de heeren mits den heere pastor door mij onders[chreuen] dischmeester pietre rentij aen sanders verstraete f[ili]us Jan den 25 iulij 1669 voor een termijn van ses achtereenuolghen[de] iaeren voor de so[m]me van vijf en[de] vertich ponden p[arisis] bij iaere waer van het eerste vallen sal baefmesse 1670

Toorconde Pieter rentij

Cijntie[n] de h[uisvrau]we va[n] Sanders v[er]straete f[iliu]s Jan bij Laste va[n] haeren man

JTem den voorschreue[n] Pacht is noch v[er]langht bij de[n] voorschr[euen] Sanders v[er]straete f[ili]us Ja[n] ter accepta[ti]e van P[iete]r v[er]straete fi[liu]s Sanders in teecke[n] der waerheit hebbe[n] wij neffens Corneelis van eecke en[de] Anteunis mallet als dischmeesters va[n] sonnebeke met het aduu va[n] beide de heere[n] va[n] Sonnebeke mits de[n] Heere Pastor gheadmitteert het verlanch van[den] nieu[?] pacht voor een termijn van ses achter eenuolghen[de] iaere[n] waerua[n] het eerste sal beghinne[n] te baefmesse ee[n] dujst ses hondert en[de] vijf en- tseeuentich en[de] sal expireere[n] te ba[efmess]e 1676 e[nde] Soo voorts van iaere tot iaere tot expireere[n] van[de] ses iaere[n] en[de] [aantal woorden doorstreept] en[de] dat op de conditie[n] in[den] eerste[n] pachtbrief vermelt gheschreeue[n] door iaecques quijnte[n] de[n] 24 februarij 1663 en[de] dat voor de so[m]me bij iaere [aantal woorden doorstreept] van veertich ponde[n] p[arisis] suiuer ghelt en[de] voor ghotspennijnck vijf s p[arisis] te[n] waere datter door troubels va[n] oorlooghe en[de] andere [...?] van[de] militeere sij quaeme[n] te lijden ofte exsessijue contributien moetsten betaelen sal hebbe[n] quijtschel en[de] moderatie naer het ghoetduncken en[de] segghen van[de] Heeren in teecken der waerheit hebben wij dit onderteeckent de[n] 25 mei 16 een duijst ses hondert en[de] vijf ende tseeuentich

Cornelijs van eecke

Anth[eun]es mallet

pieter v[er]straete

Toorconde Cijntie van damme[?] h[uisvrau]we van Jan verstraete

test
[voorkant]

[In de rechterbovenhoek:] pachtbrief van Pieter v[er]straete gheleeghen in becelaere

[In de linkerbovenhoek:] Sij ghenoteert datter diuersche boemen sijn gheuelt gheweest op de disschelande[n] van becelaere door ioos sijs e[nde] van[de] resteere[n] isser inspectie e[nde] notitie ghenoome[n] door de[n] heere Pastor van sonnebeke en[de?] de dischmeester Laureins de Canter de[n] 23 maerte 1676

[kwartslag gedraaid:] Pachtbrieue[n] van[den] v[er]straeten in becelaere e[nde] bewijs van[de] lande[n] de[n] disch competeere[nde] 1653

[kwartslag gedraaid:] met de quitantie[n] van[den] koop va[n] het lant a[n] caerel pourkie e[nde] iaecques quijnte[n] de quitantie van[den] heere van becelaere is te vijnden onder de quitantie[n] van Pieter reuse 1672

Wij onders[chreuen] Pieter baelen en[de] Pieter van heule in qualiteit als dischm[eeste]rs va[n] sonnebeke kenne[n] v[er]pacht te hebbe[n] de[n] 13 iulij 1681 a[n] Pieter v[er]straete f[ili]us sanders de nomber van het lant in becelaere volghens de[n] oude[n] pacht brief gheschreue[n] door iaecques quijnte[n] de[n] 24 februarij 1663 op de selue conditien en lasten en[de] dit met aduu van beede de heere[n] va[n] Sonnebeke mits de[n] heere Pastor voorde so[m]me van sesendertich ponde[n] p[arisis] bij iaere suiuer ghelt blijuen[de] alle andere laste[n] tsijne waerts ghelijck het aldaer is ghespecifieert e[nde] dat voor ee[n] termijn van ses achter eenuolghe[nde] iaere van[de] welcke het eerste sal beghinne[n] baefmesse een duijst ses hondert e[nde] eenentachentich e[nde] sal expireere[n] ba[efmess]e 1682 e[nde] quaeme eenighe troubele[n] van oorlooghe vp te ko[m]me[n] sal gheniete[n] moderatie volghens conditie[n] ghelijck de[n] voorgaen[den] pacht naer recht en[de] reede[n] in teecke[n] der waerheit hebbe[n] wij dit onderteecken[t] daete alsuoore[n]

Alipius v[er]haeghe Pastor van Sonnebeke

Pieter verstraete

Wij onders[chreuen] pieter ouerberghe pieter van[den] bussche als dischmeersters van Sonnebeke kenne[n] v[er]heurt te hebbe[n] het boouens[chreuen] lant op dit[?] conditie[n] van[de] voorgae[nde] pachtbrieue[n] ae[n] pieter v[er]straete die oock kent ghepacht te hebbe[n] voor een termijn van ses iaeren van welcke het eerste beghinne[n] sal ba[efmess]e 1687 voor de so[m]me van dertich ponde[n] p[arisis] tsiaers suiuer ghelt en[de] voor ghotspennij[n]ck ij s p[arisis] nota dat alle groene cateile[n] hem toebehoore[n] e[nde] gheene dese disch in teeck[en] der waerheit hebbe[n] wij dit onderteeckent de[n] 4[?] mei 1687 pieter v[er]stra[ete] pieter van ouerbergh[e] Alipius v[er]haeghe pastor

[ondersteboven:] Pachtbrief va[n] Sanders verstraete f[ili]us Jan 1682 [...?] Becelaere