Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven30

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1576

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de aanvang van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "te bamesse xvC sessenlxxvj" (01/10/1576); "te bamesse xvC zeewenlxxvij" (01/10/1577).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Langemark aan de weduwe van Jacop vander Strate, voor een termijn van 9 jaar

Beschrijving: Willem de Corte en Cornelijs van der Beeke, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 2 gemeten 1 lijne grond van de dis, gelegen te Langemark, verpacht hebben aan de weduwe van Jacop vander Strate, voor een termijn van 9 jaar en voor de principale pachtsom van 18 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelic zij alle den gonen die deze prezente letteren van senograffijen zullen zijen of hoore[n] leezen Dat willem de corte de cornelijs van der beeke als dich mesters van zwnnebeke hebben verhuert bij consente van beede de heere[n] twe ghemeten een lijne lans toe behoorende den dich van zwnnebeeke deze twe ghemete[n] een lijne zijn lichghe[n]de in de prochie van lancghemarck in drie percelen ende dijt heeft ghehuert de weue van jacop vander strate o[m]me de somme van xviij lb p[arisis] elck jaer eene[n] termijn van neghen jare[n] lanck ghedwere[n]de deze[n] pacht beghijnne[n]de ende in gaende te bamesse xv.C sessenlxxvj vaer of deste jaerscare valle[n] zal te bamesse xv.C zeewe[n]lxxvij ende alzo voort tot de vornomde neghe[n] jare[n] ende te betalene alle jare te kestmesse naer vroome ende deze weeue oflijuick worde zo mach hare[n] scoon sone mateus bichscop deze[n] pacht ghebrucke[n] zonder voer te ver huere[n] ten zij bij consente van beede de boorghe[n] hijer voore[n] es borghe Jan ricke man ende Jacop erken bout voer den heelen pacht ende hier of zijn ghemacht twe sene- grachien deen vt den ander ghesnede[n] duer a b c dene rvstende onder den pachterre ende dander in den dich van zwnnebeke ende es besprec ene vorwaerde de heeren rente ende de straecscawuijnghe al pachters laste in orconde[n] vij borghe[n] ons hanteke[n] hier onderghestelt

jacob erke[n]bout

jan rijckema[n]