Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven29

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1672

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1672" (15/03/1672); "halfmaerte 1673" (15/03/1673); "ten iaere 1684"; "ten iaere 1688"; "den 15 maerte 1691" (15/03/1691); "ten iaere 1696".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van een deel van het Lange-Stuk te Zonnebeke aan Frans Tourrout filius Pieter

Beschrijving: Pieter Reuse en Rogier Soenen, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 600 roeden grond te Zonnebeke - een deel van het Lange-Stuk - verpacht hebben aan Frans Tourrout filius Pieter, voor een termijn van 6 jaar en de jaarlijkse principale pachtsom van 11 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden pacht].

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Wij onders[chreven] in qualiteit als dischmeesters van[de] parochie va[n] sonnebeke te weete[n] pieter reuse e[nde] rogier soene[n] met consente van beide[?] beide de heere[n] van sonnebeke mits de[n] heere pastoor kenne[n] soo wij doen bij deesen wel en[de] deuchdelick verpacht te hebben a[n] en[de] te[n] profijte van Frans tourrout f[ili]us Pieter die van ghelijcke[n] kent ghepacht te hebbe[n] den nombre van ses hondert lants in[den] oosthoeck deese parochie sijnde het westeinde van het langhestick waermeede den heurder hem met de groote en[de] gheleeghentheit te vreede[n] is houden[de] dit o[m]me voor ghotspennijnck ij s e[nde] van principaele iaerlicksche heure elf ponde[n] p[arisis] den hoop boouens[chreven] e[nde] dat voor een termijn van ses achtereenuolghende iaeren danof teerste iaer inghegaen is halfmaerte 1672 e[nde] sal verschijnen halfmaerte 1673 alsoo voorts van iaere tot iaere tot het expireeren van[de] voornoomde ses iaeren blijue[n] spachters laste pointijnghe[n] settijnghe[n] straetschauwijnghen en[de] alle onkosten den lande volghen[de] voor welcke[n] iaerlickschen pacht quaeme den voornoomde[n] frans tourrout te mankieren stelt sijn selue[n] voor borghe marijn de pondt

Toorconde tmaerck van Rogier Soenen

Tmarck van Fran[ciscu]s Fran[ciscu]s tourrout

pieter reuse

test
[achterkant]

pachtbrief van Fran[ciscu]s tourrout f[ili]us pieter het langhestick te[n] iaere 1684 noch [...?] guiliae- mes de vooght

te[n] iaere 1688 ian de breine voor de so[m]me van 8 lb p[arisis] en[de] de[n] 15 maerte 1691 gheghee- uen [con]tonuatie va[n] ia[n] breine voor een termijn van ses iaere[n] voor de so[m]me van acht ponde[n] p[arisis] bij iaere te[n] iaere 1696 van ian breine