Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven27

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-04-1618

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te halfmaerte 161[8]" (15/03/1618); "te halfmaerte 161[9]" (15/03/1619).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Langemark, onder de heerlijkheid van Vlink-Ambacht, aan de weduwe van Jan Porkier, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Matheus Quinten en Lampsin Traetsaert, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij grond te Langemark, onder de heerlijkheid van Vlink-Ambacht, verpacht hebben aan de weduwe van Jan Porkier, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 4 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

JC matheus quinten Ende Lampsin traetsaert Jnde qualiteijt [...] ende Regierders van[de] ghemeinen aermen Der prochie van zonnebe[...] bij desen wel ende Jn goeden Loijalen pachte ghegeuen te hebbe[...] Lijne zaijlandt Ligghende onder de Heerlichede van vlincam[bacht...] Langhemaerck ende dat bij publicatie ende kerckghebode[n] welcke [...] Lijne voor Desen ghebruickt heeft eenen Jan porkier ende es ghe[...] als Laetsten v[er]hooghere en[de] meest biedende vp eenen Jan Trijmon tselue bij agreatie en[de] zijnen Consente ouer ghelaten heeft [...] van[den] voornom[den] Jan porkier welcke w[eduw]e tzelue Jn goeden Loijale[n][...] kent ghenomen te hebben ende Dat eenen termijn van zes Jaer[...] De somme van iiij lb p[arisis] jaers Jnghaende Desen pacht te halfmaerte 161[...] van teerste Jaer van betalene Zal gheuallen te halfmaerte 161[...] Alzoo voorts teene Jaer tander achteruolghende totten expireren[...] voorschreuen zes Jaeren zes vromen heffende en[de] zes Jaeren gelden[...] telckent gheuallen halfmaerte de somme van iiij lb p[arisis] ende Jn meerde[...] versekertheden van alle Jaere wel ende Duechdel[ijck] betaelt te zijn[...] porkier ende belooft Jndien de w[eduw]e Jn faulte waere van telcken[...] gheuallen Daghe te betaele[...] De Jaerlicxsche huere goet te Doe[...] Teecken Der waerheit zoo sijn hier of ghemaeckt twee ghelicke [...] om[de] pachtere bij de dischmeester en[de] Dien om[de] Dischmeester onde[...] bijde pachteghe en[de] haere borghe Dit aldus ghedaen dese[n] xxij.en aprillis 1618

Bij Laste De wedewe Jan porkier pachteghe

Bij Laste fransois Porkier Borghe

test
[achterkant]

pachtbrieuen van[de] disschelanden van een lijne lant in Langhemarck