Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven26

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1623

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "te Baefmesse 1623" (01/10/1623); "Baefmesse 1624" (01/10/1624).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke aan Jaecques Gardeleijn van grond te Langemark, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris Goudezoone en Fran[coi]s de Smijtter, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 4 lijnen grond te Langemark, bij Sint-Juliaan, in pacht hebben gegeven aan Jaecques Gardeleijn, voor een termijn van 6 jaar en voor de principale pachtsom van 22 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Wij Jooris goudezoone Fran[ciscu]s de Smijtter Jnde qualiteijt [...] dischmeesters van[de] Armen e[nde] disch van Zonnebeke kennen bij desen [...] en[de] duechdel[ijck] Jn goeden e[nde] Loeijaele[n] pacht ghegeuen te hebben [...] Jaecques Gardeleijn vier Lijnen Lants de[n] [boven de regel: ofte daerontrent] disch Competeeren[de] Lig[...] Jn[de] p[ro]chie van Langhemarck bij S[in]te Juliens Cappelle in twee p[ar]che[...] waermeede den huerder hem Content houdt zonder breeder Lee[...] Wel[cke] voornoemde Landt de[n] voornoom[den] gardeleijn kendt ghehuerdt te [...] hebben en[de] dat eenen termijn van zes Jaeren Jngaende te Baefmesse 1623 en[de] dat voor te Gode ij s p[arisis] van Lijfcoope xxiiij s p[arisis] en[de] van Principaele huere voor de So[mm]e van xxij lb p[arisis] s[iae]rs te betaele[n] [...] Jaere teenen paeimente waer van teerste paeiment vallen za[l] Baefmesse 1624 en[de] alzoo voordts van Jaere te Jaere totten expireren van[de] voornoom[de] zes Jaeren en[de] dat met Conditien dat den voornoom[den] Jaecques gardeleijn niet en zal v[er]moghe[n] af te hauwen eenighe boomen staende Rondtsomme de voornoom[de] Landen en[de] voord[...] alle den anderen groenen prijs die werdt den voornoom[den] Jaecques ghehouden ouer te neeme[n] Jeghens den afgaen[den] pachter Jn meerder v[er]zeeck[ertheijt] van desen pacht alle Jaere wel betaeldt te wezen telcken valdaeg[...] zoo Constitueerdt hem borghe en[de] Principael van den voornoom[den] Jaecques gardeleijn P[iete]r gardeleijn en[de] belooft in faulte van betael[ijnghe] dese[n] jaerlicxschen pacht goedt te doene Jn teecken der waerh[eijt] [...] dese[n] zoo zijn hier of ghemaeckt twee ghel[ijcke] pachtbriefuen den ee[...] om de dischmeesters en[de] de[n] Anderen om den pachter dien om den [...] pachter ghehanteeckent bij de dischmeestes en[de] dien om de dischm[eeste]rs ghehanteeckent bij den pachter en[de] zijne borghe Toorcon[den] thanteec[ken] van[den] pachter en[de] zijne borghe

bij Laste Pieter Gardeleijn Borghe

bij Laste Jaecques Gardeleijn