Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven24

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1629

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te halfmaerte 1630" (15/03/1630); "te halfmaerte 1631" (15/03/1631).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van het Haanhof aan Pauwels Traets[aer]t filius Lambrechts, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris van Zuudt en Anth[eu]n[i]s de Larue, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij een stuk grond van 5 lijnen te Zonnebeke, het Haanhof, bij opbod verpacht hebben aan Pauwels Traets[aer]t filius Lambrechts, voor een termijn van 6 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 30 pond [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelick zij eenen Jeghelijcken die dese presente L[ett]ren zullen zien ofte hooren Leesen hoe dat Jooris van zuudt ende Anth[eu]n[i]s de Larue Jnde qualiteijdt als dischmeesters van zunnebeke Jn pachte ghegeuen hebben vp tv[er]hooghen meest biedende de naerste Eene p[ar]tije zaeijlandt ende meersch groodt vijf Lijnen ofte daerontrendt Ligghende binnen dese prochie van zonnebeke onder de heerlichede vande Zale van Jpre Ligghende ande zuudtzijde vande Jperstraete bij de Bourgongie Beecke ghenaempt thaenehof welcke voornoom[de] p[ar]tije als Laetsten v[er]hooghere ende meest biedende kendt ghehuerdt te hebben Pauwels Traets[aer]t f[ilius] Lambrechts voor de somme van xxx £ s[iae]rs bouen andere afspreecken die den huerder ghereedt betaeldt heeft Ende dat eenen termijn van vj Jaeren achter een volghend[e] Jngaende te halfmaerte 1630 waer van teerste Jaer van betael[en] vallen zal te halfmaerte 1631 Ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expireeren vande voornoom[de] zes Jaeren te betaelen alle Jaere ten valdaeghe Emmers xiiij daeghen daer naer zonder Preiuditie vp peine van heerlicke Executie Ende Jn meerder v[er]zeeckerth[eijt] van dese betaelijn[ghe] zoo Constitueerdt hem Borghe ende Principael zonder Excurssie ofte deuisie voor den voornoom[den] Pauw[els][...?] Anth[eu]n[i]s de Larue beloofuende bij faulte van betaelijnghe desen pach[t...] Jnden vorme ende maniere voorschr[euen] goedt te doene Jn teecken der waerh[eijt...] zoo zijn hier of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbriefuen eenen om den huerder onderteeckendt bij de dischm[eeste]rs ende eenen om de dischm[eeste]rs onderteeckendt bij den pachter ende zijne Borghe Toorcon[den] desen j.e[n] april 1629

bij Laste Anth[eu]n[i]s de Larue

bij Laste Pauwels traetsaert