Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven23

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1563

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "te bamesse xvC lxiij" (01/10/1563); "te bamesse xvC lxiiij" (01/10/1564).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond bij de Bourgogne-Beek aan Vinsent Traetsaert, voor een termijn van 27 jaar

Beschrijving: Stasaert vander Haeghe en Paesschier vander Muelene, dismeesters van Zonnebeke, hebben bij opbod 5 lijnen grond bij de Bourgogne-Beek verpacht aan Vinsent Traetsaert, voor een termijn van 27 jaar, en voor de jaarlijkse pachtsom van 8 pond 12 schelling parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Wellicht kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Condt e[nde] Ke[n]nelijc zij allen den ghonen die dese letteren van sinnograffien zullen zien of hooren lesen dat stasaert vand[er] haeghe e[nde] paesschier vand[er] muelene als dischmesters van zunnebeke ooc mede bij auijse e[nde] consente va[n] beede de heeren wette[...?] e[nde] de p[ro]chiaenen van zu[n]nebeke ooc mede bij drij zondach kerckiboden e[nde] met bernen e[nde] wtgae[n] van eend[er] kerse hebben v[er]huert e[nde] v[er]seijst vinsent traetsaert als laetst v[er]hooghere vijf lijnen Lans of Daer ontrent emmers de viere houken e[nde] de middelwaert Ligghe[nde] ter borgonge beke of ten baentgene eenen termijn van zeuenentwintich Jaeren o[m]me de so[m]me van viij lb xij s p[arisis] s[iae]rs desen pacht beginnen[de] e[nde] Jngaende te bamesse xv.C lxiij waer of dat de eerste Jaerscaere e[nde] paijment vallen e[nde] verschijnen zal te bamesse xv.C lxiiij e[nde] alsoe vort van Jaere Te Jaere van paijmente Te paijmente tot dat wtcomen zijn de vornomde xxvij Jaere[n] Jtem e[nde] es besprec e[nde] vorwaerde dat zoo vinsent gheliefde of zijn naercomers cause hebben[de] vanden seijse te doen maken een niev behorlijc wonhuis vp voors[eijde] landt dat die alsdan dischmersters van zu[n]nebeke zijn zullen of diet ghelieue[n] zal te huerene of v[er]seijsene die zullen dat zelue wonhuis moeten betalen zonder eenich aenscav te nemene vp eenich ofheb[?]en te segghen van lieden hemlieden dies v[er]staende Jtem o[m]me den disch wel e[nde] duechdelijc v[er]sekert te sijne van zijnen paijmenenten vorscreuen zoo consenteert e[nde] v[er]bint vinsent traetsaert zijns p[er]soon e[nde] alle zijn goet present e[nde] toecomene ter herlicke exicusie te mueghen v[er]conderere[n][?] de gheheele xxvij Jaere[n] bloot handt an te slaene e[nde] bloot te latene ten ofscheede va[n] zijnen seijse hier of zijn ghemaecht twee sinnograffien deen vten anderen ghesneden door de letteren va[n] A e i o v waer of dat de eene Rust Jnden disch va[n] zu[n]nebeke e[nde] de andere ond[er] vinsent traetsaert

test
[achterkant]

pachtbrief van[de] vijf lijne[n] lants gheleeghe[n] bij de bourgoingne beecke competeere[nde] de[n] disch van Sonnebeke