Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven15

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-03-1629

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte Eerstcommende 1630" (15/03/1630); "te halfmaerte 1631" (15/03/1631); "1675"; "halfmaerte 1675" (15/03/1675); "den 15 maerte 1681" (15/03/1681); "den naersten bamesse 1688" (01/10/1688); "1696".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Gillis Daens, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris van Zuudt en Anthuenes de Larue, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij een stuk grond van 1 lijn te Zonnebeke bij opbod verpacht hebben aan Gillis Daens, voor de jaarlijkse pachtsom van 16 pond parisis, en voor een termijn van 6 jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Jooris van zuudt ende Anthuenes de Larue jnde qualiteijdt als dischm[eeste]rs van zunnebeke kennen bij desen Jn pachte ghegeuen te hebben vp t'v[er]hoogen meest biedende de naerste een meerschelke[n] groodt een Lijne ofte daerontrendt Ligghende Jnde[n] noordthouck van Zonnebeke Jn pachte ghehouden door Jan grijmmoupre twelcke kendt ghehuerdt te hebben als Laetsten v[er]hoogher ende meestbiedende Gillis daens voor de somme van xvj £ p[arisis] s[iae]rs bouen andere bespreecken die den huerder ghereedt betaeldt heeft ende dat eenen termijn van zes Jaren Jngaende halfmaerte Eerstcommende 1630 waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte 1631 ende alzoo teene Jaer tander achteruolghende totten Expireeren vande voornoom[de] zes Jaeren te betaelen alle Jaere ten valdaeghe xiiij daeghen daer naer zonder preiuditie vp peine van heerlicke Executie ende Jn meerder v[er]zeeckerth[eijt] van dese betaelijn[ghe] zoo Constitueerdt hem Borghe ende P[ri]ncipael zonder Excurssie ofte deuisie voor den voornoom[den] Gillis Daens Marcus Sijsau beloofuende bij faulte van betaelijn[ghe] desen pacht hier of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbr[ieuen] eenen om den huerder onderteeckendt bij de dischmeesters ende eene[n] om de dischm[eeste]rs onderteeckendt bij den pachter ende zijne Borghe Toorcon[den] desen 18.en maerte 1629

bij Laste Gillis Daens

Bij Laste Marcus Sijsau borghe

test
[achterkant]

Pachtbrief omme Gillis Daens

pachtbrief van een lijne meersch onder de saele van ipre voor de so[mm]e va[n] [...?] bij iaer nu in pacht bij anteunis de mei 1675 voor iiij[?] lb v s p[arisis]

Jt[em] de[n] seluen anteunis de mei ghegheeue[n] continuatie voor ses jaere[n] beghinnen[de] halfmaerte 1675 voor de so[m]me van iiij lb p[arisis] en[de] v s

Jtem ghegheeuen continuatie aen den seluen[?] anteunis de mei voor ses iaere[n] beghinnen[de] den 15 maerte 1681 voor de so[m]me van bij iaer v lb p[arisis]

Jte[m] ghepacht door ian de norme meest bieden[de] den naerste[n] ba[mess]e 1688 voor de so[m]me van ses ponde[n] p[arisis] bij iaere voor een termijn van ses iaeren 1696 heeft dit in heure gonthier cordier weert in het [...?]