Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven22

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-06-1724

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den helfsten Junij seventhien hondert vier en twintigh" (11/06/1724).

Type: Lening door de gebroeders Carel, Winocus, Jacobus en Dionisius Gomaere filii Marijn, van 100 pond groten van de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Carel, Winocus, Jacobus en Dionisius Gomaere filii Marijn, verklaren dat zij van Franciscus Borreman, pastoor van zonnebeke en optredend voor de dis van Zonnebeke, de som van 100 pond groten Vlaamse munt ontvingen, en beloven daarvoor de penning 20 intrest te betalen, wat neerkomt op jaarlijks 60 pond parisis. De lening gaat in op 11/06/1724 [+ bijkomende voorwaarden van de lening].

Tekst

test
[voorkant]

Wij onderschreuen carel winocus Jacobus ende dionisius gomaere al f[i]lij marijn ende t'ons selfs sijnde declareren ende bekennen ontfanghen te hebben van heer ende franciscus borreman pastor van de prochie van zonnebeke agierende voor den disch van aldaer de somme van een hondert ponden groot vlaems in goede courant ende ghevalideert ghelt belovende daer vooren te betaelen intrest aen den seluen disch in advenante van den penninck twintigh uijtbringhende Jaerlijcks t sestigh ponden par[isi]s de welcke cours ende Jnganck nemen heden den helfsten Junij seventhien hondert vier en twintigh ende alsoo vervolghens tot lossinghe van diere die de onderschreuen sullen vermoghen te doen t'hunder beliefte in een paijement met alle de verloopen volghens den cours ende valeur van het geldt als de onderschreuen het selue hebben ontfanghen te weten de drije gheheele croonstuckken tot neghenthien ponden twaelf schele par[isi]s de goude ducaet ses tot helf pond sesthien schele par[isi]s het ander gelt alsdan gaende in aduenante daer vooren verbinden wij aldereerst ons persoons ende goederen present ende toecommende met de gonne van onse hoirs ende naercommers elck in solidum met obligatie van een volcommen ende suffisante hijpotheke met den aldereersten te verleenen ten contentemente van den heer pastor onder belofte ende verbondt als naer rechte actum desen helfsten Junij seventhien hondert vier en twintigh

dit is het marck van carel gomaere

winocus gomaere

Jacobus gomaere

Dionisius gomaere