Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20**

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1707

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baemisse duijst sevenhondert seven" (01/10/1707); "halfmaerte 1708" (15/03/1708); "baemisse duijist seven hondert achte" (01/10/1708).

Type: Verlenging van de pacht door Franse de Boutte van 2 stukken grond van de dis van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20 en BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20*] met een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Franse de Boutte verklaart dat hij zijn pacht van 2 stukken grond [vermeld in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20 en BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20*] verlengd heeft, met een termijn van 6 jaar. De principale pachtsom bedraagt jaarlijks 14 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20** staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20*.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschreven franse de boutte Kendt soo hij doet bij desen verlanginghe van pacht ghenomen te hebben van dese hier voor ghemelde twee partien landts voor eenen termijn van ses naer eenvolghende jaeren waer van het eerste sijnen cours heeft begonnen vande eerste partie baemisse duijst sevenhondert seven ende vande tweede partie sal beginnen halfmaerte 1708 ende van al beijde sal expireren baemisse duijst seven hondert achte om daer voor te geven jaerelijxk voor principaele pachtsomme verthien pond[en] par[isis] suijver ghelt boven alle quaede costen soo van straetboeten als coninxk lasten van poijntinghe ende settinghe als oock contributie ende alle andere Lasten gheene ghesondert nemaer in cas van merckel[ijck] verlies van volck van oorloghe sal danof alleenel[ijck] moderatie ghenieten naer reden wadt aengaen de boomen staende op alle beijde de partien volghens den nombre van alle beijde de voorgaende pachtbrieven ghementioneert met de augmentatie van 35 jonghe abeelkens ende andere staende op de twee partie[n] over ghenomen ter expireren vanden voorgaenden pacht sullen moeten groeijen ten profijtte vanden disch sonder eenighe recompensie danof te genieten wesende De prijsie van taillie van houtte ende naer vette competerende aende pachter actum 20 [decem]bre 1707

franchois de boutte

test
[achterkant]

pachtbrief voor fran[ciscu]s de boutte van het groot ende cleen haenhof

test
[achterkant]

Pachtbrief van franse de boutte 1701