Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20*

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-05-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1702" (15/03/1702); "half maerte 1703" (15/03/1703).

Type: Pacht door Franchois de Boutte van grond van de dis van Zonnebeke te Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Franchois de Boutte verklaart dat hij van Frederick Hacke, dismeester van Zonnebeke, en met instemming van de pastoor van Zonnebeke, een stuk grond van de dis van Zonnebeke in pacht heeft genomen, in de buurt van het Haanhof [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20], dat tevoren gepacht werd door Jan Boutten filius Jaques. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 6 pond parisis, de pachttermijn bedraagt 6 jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20* staat na BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven kendt van Gelijcken in pachte ghenomen te hebben vanden voorseijden frederick hacke dischmeerster van sonnebeke met advue vanden heer pastor een andere partie saijlant competerende den Disch voorseijt groot een ghemet ende neghen roeden Ligghende ontrendt het selve haenhof van te vooren ghebruijckt in pachte door s[ieu]r jan boutten f[ili]us jaques voor de somme van ses ponden paresijse bij jaere ende dat voor eenen termijn van ses naer eenvolghende jaeren waervan het eerste sal ingaen halfmaerte 1702 ende verschijnen half maerte 1703 ende soo voorts tot het expireren vande ses iaeren in wel[cke] pacht den onderschreven sal verobligeert sijn te keeren de lasten op de maniere inden voorgaenden pachtbrief vermelt ghenietende aldus de moderatien in cas van contributien etc[eter]a als vooren wat aengaet de boomen ende plantsoenen te weten de nombre van ses eecken plandtsoenen seven dobbel eeckesaen een dobbel iepen saet ende een espe plan[tsoen] overghenomen door den voorseijden dischmeerster ten profijte vanden disch van S[ieu]r jan boutten afgander pachter sullen moeten laeten groeijen ten profijte vanden disch opde manieren vande anderen pachtbrief de presie [...?] nochtans van taillie van houtte die sal hem toe behooren toorconden desen 1 meij 1702

frederijcke hacke

franchois de boutte

Patricius holvoet pastor van Sonnebeke

test
[achterkant]

pachtbrief voor fran[ciscu]s de boutte van het groot ende cleen haenhof

test
[achterkant]

Pachtbrief van franse de boutte 1701