Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven20

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-11-1701

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Op heden den 30 9bre 1701" (30/11/1701); "te baemisse 1701" (01/10/1701); "baemisse 1702" (01/10/1702).

Type: Pacht door Franchois de Boutte van het Haanhof van de dis van Zonnebeke te Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Franchois de Boutte verklaart dat hij van Frederick Hacke en Charel van Damme, dismeesters van Zonnebeke, en met instemming van de pastoor van Zonnebeke, een stuk land van de dis van Zonnebeke in pacht heeft genomen, voor een termijn van 6 jaar. Het betreft het Haanhof, dat tevoren door Jan de Boutte filius Wouter gebruikt werd. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 8 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Op heden den 30 [novem]bre 1701 kendt den onderschreven soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van frederick hacke ende charel van Damme Dischmeersters met advu vanden heer pastor een partie landts competerende den Disch van Sonnebeke ghenaemt het haenhof groot ontrent twee ghemeten van te vooren ghebruijckt Door jan de boutte f[ili]us wouter voor de somme van acht ponden paresijse t'jaers ende dat voor eenen termijn van ses naervolghende jaeren Danof t'eerste is ingheghaen te baemisse 1701 ende sal verschijnen baemisse 1702 ende soo voorts tot het expireren vande voorseijde ses iaeren jn wel[cke] pacht den onderschreven pachter sal verobligeert sijn te keeren alle ordinaere ende extraordinaere lasten soo van poijntinghen settinghen straetschauwinghen als andersins behalven inghevalle datter eenighe contributie quaeme ofte eenigh andere merckelijck verlies van volck van oorloghe dat hij daer over moderatie sal ghenieten ghel[ijck] andere disschelanden: Daer en boven sal den selven pachter verobligeert sijn in bewaerenisse te houden ende te laeten groijen ten profijte vanden Disch den nombre van vertigh jonghe abeelkens ende thien jonghe iepen ende eecken saeden overghenomen door de Dischmeersters van Jan de boutte afgaenden pachter wat Aengaet de presie van taillie van houtte ende naervette die sijn hem toebehoorende is het saeken dat hij noch eenighe plantsoenen is plantende ofte saeden laet opghaen ghedeurende den pacht boven den nombre van boomen hierboven vermelt die sullen moghen groeijen ten sijne profijtte ghedeurende den pacht naer den welcken den Disch sal libere wesen over te nemen ofte hem te Laeten toorconden desen 30 [novem]bre 1701

franchois de boutte

frederijck hacke

patricius holvoet pastor in sonnebeke

test
[achterkant]

pachtbrief voor fran[ciscu]s de boutte van het groot ende cleen haenhof

test
[achterkant]

Pachtbrief van franse de boutte 1701