Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven19

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-01-1727

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamisse 1725" (01/10/1725); "bamisse 1726" (01/10/1726).

Type: Pacht door Jan Le Noir van grond van de dis van Zonnebeke te Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Le Noir, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij een gemet land, bestaande uit 2 stukken grond, te Zonnebeke, in pacht heeft genomen van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, die optrad in naam van de dis van Zonnebeke. De pacht geldt voor 6 jaar, en de jaarlijkse pachtsom bedraagt 10 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreven Jan Le noir inwonder van de prochie van Zonnebeke kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer franciscus borreman pastor van zonnebeke agierende voor de[n] disch van het selue zonnebeke die van ghelijcke kendt in pachte ghegeven te hebben ae[n] de[n] voorseijde[n] Jan Le noir een ghemet Landt gheleghe[n] in twee partien bomgaert ende meersch met een deelken Lochtinck van westen ende het andere mersch Ligghende in de[n] westhouck teghe[n] ae[n] het cloosterken paelende de partie bomgaert van suijde[n] een ouden bomgaert daer nu antheunis mortier is woonende van ooste[n] het water stratien van noorde[n] ende van westen p[iete]r blieck en Jan Lenoir de ander partie mersch van suijden p[iete]r santij van ooste[n] het selue stratien etc[etera] van te vooren in pachte bij pieter verbrugghe voor een termijn van ses naer een volghende Jaeren waer van het eerste sal beginnen bamisse 1725 ende expirere[n] bamisse 1726 om daer voore[n] te geue[n] Jaerlijcks thie[n] ponde[n] par[isi]s suijvert gheldt boue[n] alle andere Lasten van pointinghe settinghe heerlijcke renten straetboete[n] etc[etera] gheene ghesondeert behalve[n] dat hij moderatie sal ghenieten van contributie in cas van oorlogh naer reden aldus onderteeckent desen 31 Januarij 1727

dit is het marck van Jan Lenoir

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

Pachtbrief Jan Lenoir