Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven18

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1630

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "halfmaerte 1630" (15/03/1630); "te halfmaerte 1631" (15/03/1631); "S[en]te Jansmesse eerstcommende" (24/06/1630)

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Nouel Billiau, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Anth[eu]n[i]s de Larue en Jan Goudezuene, dismeesters te Zonnebeke, verklaren dat zij een stuk bos van 2 lijnen bij opbod verpacht hebben aan Nouel Billiau, voor een termijn van 6 jaar en voor de jaarlijkse pachtsom van 6 pond 5 schelling parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant] [ingevoerd]

Kennelick zij eenen Jieghelijcken die dese p[rese]nte L[ett]ren zullen zien ofte hooren Leesen hoe dat Anth[eu]n[i]s de Larue ende Jan goudezuene Jnde qualiteijdt als Dischm[eeste]rs van zonnebeke Jn pachte ghegeuen hebben vp tv[er]hooghen meest biedende de naerste een p[ar]cheel Busch Groodt twee Lijnen ofte daerontrent Jnde prochie van zonnebeke onder den weerlicke[n] heere Ligghende bij den schaeillwacker weezende een drij houckte Partije aboutteerende van westen t'straettgien Lancxt tForeest dat naer t'veldt Loopt noordt Louwijze vander meersch ende Jooris de Gelcke met [con]soorten Oost de[n] voornoom[den] gelcke welcke voornoom[de] p[ar]tije als Laetsten v[er]hoogher ende meest biedende Respectiuelick kendt ghehuerdt te hebben den p[er]soon van Nouel Billiau voorde somme van vj £ v s p[arisis] [erboven: 6 £ 5 s] s[iae]rs eenen termijn van vj Jaeren achter een volghende Jngaende te halfmaerte 1630 waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte 1631 ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expereeren vande voornoom[de] vj Jaeren wtterlick te Paesschen naer elcken valdach vp peine van heerlicke executie den pachter Slaedt handt an dese partije bestaen met schueten van drie Jaeren die hij naer aduenante van zijne huere ghehouden is vp te Leggen an de dischm[eeste]rs onthier ende S[en]te Jansmesse eerstcommende 1630 den pachter v[er]mach ten afscheeden van zijnen pacht tijdt te hebben om zijn houdt wt den zeluen Busch te weeren ter S[en]te Jansmesse naer t'expereeren van zijnen pacht voor welcke bouenschr[euen] Conditien ende tonderhouden van dien heeft hem gheconstitueerdt Borghe ende Principael voor den voornoom[den] Nouel den p[er]soon van herrij grijmmolpondt Renonchierende t'Benefitie van Excurssie ende deuisie Jn teecken der waerh[eijt] zijn hierof ghemaeckt twee ghelijcke pachtbriefuen eenen om den huerder onderteeckent bij de dischm[eeste]rs ende eenen om de dischm[eeste]rs onderteeckent bij den pachter ende zijne Borghe Toorcon[den] noel billau

heeri du grimonpon

test
[achterkant]

pachtbrieuen van[den] [doorstreept: dissche] Landen 2 lijne[n] disschebusch bij de[n] schaillueacker t[en] iaere 1630