Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven17

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1710

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt als datering gebruikt. // Bijkomende datering: "half maerte duijst seven hondert thiene" (15/03/1710); "halfmaerte 1711" (15/03/1711).

Type: Pacht door Jan Bap[tis]te van Marcke van grond van de dis van Zonnebeke te Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Bap[tis]te van Marcke verklaart dat hij grond in pacht heeft genomen van Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, die optreedt in naam van de dis, en met instemming van de abt van Zonnebeke. Het gaat om 2 gemeten 17 roeden zaailand. De pacht ging in op 15/03/1710, en de principale pachtsom bedraagt jaarlijks 17,5 pond parisis (in oorlogstijd) [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

BRU-AGSb-Z-Doos13trisPachtbrieven17 [voorkant]

Den onderschreven jan bap[tis]te van marcke Kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van heer patricius holvoet pastor der prochie van Zonnebeke als agierende voor den disch der selve prochie vijt den naeme van p[iete]r de swaerte ende jan bap[tis]t le febure beijde dischm[eester]s van aldaer ende met advu vanden Eerw[eerden] heere abt ende heere van zonnebeke den nombre van twee ghemeten 17 roe[de]n saijlandt competerende den voorseijd[en] Disch wesende het suijdersche deel van ses ghemeten van te vooren in pachte door inghel soenen danof de andere deelen van dese sesse in pachte hebben jan soier ende de wed[uwe] carel mersseman voor eenen termijn van ses naer eenvolghende jaeren waer van het eerste cours heeft ghenomen half maerte duijst seven hondert thiene ende sal expireren halfmaerte 1711 ende soo voorts tot het expireren vande voorseijde ses jaeren om daer vooren te gheven jaerel[ijckx] ghedeurende desen oorloghe de somme van seventhien pond[en] par[isis] en half in adv[enan]te van acht pond[en] par[isis] en half ider ghemet ende naer desen oorloghe achthien pond[en] thien schell[inghen] par[isis] in adv[enan]te van 9 pond[en] par[isis] ider ghemet suijver ghelt boven alle lasten van poijntinghe ende settinghe gheene ghesondert behalven dat hij moderatie sal gheniet[en] vande helft vande contributie ende in cas van verlies door volck van oorloghe naer reden in welckers aen commen den pachter sal verobligeert sijn van stonden aen den prijs van naervette taillie van houtte ende plantsoentien aldaer ten aencommen bevonden op te legghen inde handen vanden voorseijden heer pastor

test
[achterkant]

pachtbrief Jan bap[tis]te van marcke