Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven13

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-06-1629

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Baefmesse Eerstcommende 1629" (01/10/1629); "te Baefmesse 1630" (01/10/1630).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Pieter Saffelaere, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris van Zuudt en Anth[eunis] de Larue, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij met instemming van de heer van Zonnebeke, een stuk grond van 4 lijnen verpacht hebben aan Pieter Saffelaere, voor een termijn van 6 jaren. De grond ligt te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van jonker Jaecques de Vooght. De principale pachtsom bedraagt 10 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Kennelick zij Eenen Jeghelicken die dese presente L[ett]ren zullen zien ofte hooren Lesen zoo dat Jooris van zuudt ende Anth[eu]n[i]s de Larue Jnde qualit[eijt] als dischm[eeste]rs van Zunnebeke Jn pacht ghegeuen hebben bij handtslaeghe met Consendt ende Aggreatie van de heeren van de zelue Prochie an P[iete]r Saffelaere die van ghelicken kendt Jn pachte ghenoomen te hebben een partije van vier Lijnen landts den voornoom[den] disch Competeerende gheleeghen binnen dese prochie onder de heerlicheede van Jo[ncke]r Jaecques de Vooght heere van Zunnebeke Emmers zulcx als den voornoom[den] P[iete]r voor desen noc[h] Jn pachte ghebruuckt heeft zonder Eenighe Leuerijnghe te moe[ten] doene welcke huere gheschiedt es voor van Godtspenninck ij s ende van Principaele Huere voor de somme van x £ p[arisis] s[iae]rs eenen Pacht van zes Jaeren achter een gheduerende Jngaende te Baef[messe] Eerstcommende 1629 Waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te Baefmesse 1630 ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expireeren vande voornoom[de] zes Jaeren den pachter werdt ghehouden te betaelen alle Jaere te kerstdaeghe naer de gheuallen Baefmesse vp v[er]buerte van pachte Jndient de dischm[eeste]rs beliefde Ende Jn meerder v[er]zeeckerth[eijt] van de voornoom[de] betaelijn[ghe] zoo heeft hem gheconstitueerdt Borghe ende Principael zonder Excursi[e] ofte deuisie zo hij doet bij desen Marthein Cochet beloofuende bij faulte van betaelijn[ghe] den zeluen pacht goedt te doene Jn teecken der waerh[eijt] zoo zijn hier of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbriefuen eenen om den Pachter onderteeckendt bij de dischm[eeste]rs Ende eenen om de dischm[eeste]rs onderteeckent bij den Pachter ende zijne Borghe Toorcon[den] desen 17.en Junij 1629

bij Last pieter va[n] saffele

bij mij martin cochet 1629

test
[achterkant]

vier Lijne[n] lants

pieter safelaere 1630