Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven11

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1630

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het begin van de pacht wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "te halfmaerte 1630" (15/03/1630); "te halfmaerte 1631" (15/03/1631); "S[in]te Jansmesse eerstcmmende 1630" (24/06/1630); "ten iaere 1673"; "ten jaere 1684"; "ten iaere 1696".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van bosland te Langemark, onder de heerlijkheid van Vlink-Ambacht, aan Jaecques Gardeleijn, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Anth[eu]n[i]s de Larue en Jan Goudezuene, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 2 lijnen 50 roeden bos te Langemark, onder de heerlijkheid van Vlink-Ambacht, bij opbod verpachtten aan Jaecques Gardeleijn, voor een termijn van 6 jaar, en voor een jaarlijkse principale pachtsom van 9 pond parisis. De pacht zal ingaan op 15/03/1630 [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Kennelick zij eenen Jeghelick die dese presente L[ett]ren zullen zien ofte hooren Lesen hoe dat Anth[eu]n[i]s de Larue ende Jan Goudezuene Jnde qualiteidt als dischm[eeste]rs van zonnebeke Jn pachte ghegeuen hebben vp t'v[er]hooghen meest biedende de Naerste een parcheel busch groodt twee Lijnen L. Roeden Ligghende Jnde Prochie van Langhemarck onder de heerlicheede van Vlinckambacht streckende oost ende west aboutteerende van westen Jan de Buuzere noordt t'busch vande Capelle S[in]te Juliens Oost de w[eduw]e Boetemans zuudt den Disch van Langhemarck welcke voornoom[de] paertije Respectiuelick kendt ghehuerdt te hebben als Laetsten v[er]hoogher ende meest biedende den p[er]soon van Jaecq[ues] gardeleijn voort de somme van ix £ p[arisis] s[iae]rs eenen termijn van vj Jaer[en] bloodt Handt daeranne te slaene Jngaende te halfmaerte 1630 waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte 1631 ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expireeren van de voornoom[de] vj Jaeren wtterlick te Paesschen naer elcken valdach vp peine van heerlicke Executie dies was noch besproocken dat den pachter ghehouden wordt te laeten staen groeijen ten proffijtte van[den] Disch alle de plantsoenen staende Jnden zeluen busch zoo de zelue hem Jn ghetale ouergheleuerdt werden werdt noch ghehouden den goonen die de taillie Coopen zal hem de zelue Paisiuelick te Laeten weeren tot S[in]te Jansm[ess]e eerstcommende 1630 ende zal den Pachter tzijnen afscheeden van ghelijcken tijdt hebben van zijn houdt te weeren tot S[in]te Jansmesse

test
[voorkant]

Naer t'Expireeren van zijnen pacht voor welcke bouenschr[euen] Conditien ende tonderhouden van dien g[e]n[era]lick ende elck Jn t'bijzonder heeft hem gheconstitueert Borghe ende P[ri]n[cipae]l zoo hij doet bij desen den p[er]soon van Fran[ciscu]s de Smijtter Renonchierende aen t'Benefitie van Excurssie ende deuisie Jn teecken der waerh[eijt] zoo zijn hier of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbr[ieven] eenen om den pachter onderteeckent bij de dischm[eeste]rs ende eenen om de dischm[eeste]rs onderteeckent bij den pachter ende zijne Borghe Toorcon[den]

Bij Laste Jaecques Gardeleijn

Fransse de smijtre

test
[achterkant]

ij lijne[n] busch in langhe- marck nu te[n] iaere 1673 in pachte bij claeis vulsteecke it[em] noch in pachte bij de[n] boouenst[aenden] te[n] jaere 1684 it[em] de[n] seluen te[n] iaere 1696