Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven10

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-01-1656

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te halfmaerte eerstcomende 1656" (15/03/1656); "ten Jaere 1675"; "halfmaerte 1676" (15/03/1676); "jaere 1684"; "1691".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond ten westen van Nonnenbossen aan Jan van Saffele, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Anth[euni]s van Leene, dismeester te Zonnebeke, verpachte aan Jan van Saffele, zijn collega-dismeester, 4 lijnen grond van de dis ten westen van Nonnenbossen, voor een principale pachtsom van 3 pond parisis per jaar, en voor een termijn van 6 jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Anth[euni]s vande Leene Jnde qualiteijt als dischm[eeste]re van z[onne]b[e]ke met Aduijse ende Consente van bede de heeren kendt bij desen ghecontinueert te hebben an Jan van saffele zijnen meede Confrere ende dischm[eeste]re den pacht van vier lijnen Landts den disch competeerende wat west van Nonne- bossche dat den voorn[omden] van saffele voor desen noch ghebruickt heeft Ende dat voor eenen termijn van zes Jaeren naer t'Expireeren van desen pacht twelcke wert te halfmaerte eerstcomende 1656 Ende dat voor vj s p[arisis] ter tafele voor tschriuen van[den] pachtbrief xx s p[arisis] ende van principaele huere voor drie pon[den] par[isis] bij Jaere den hoop ende voorts vp alle de Conditien vanden voorgaenden pachtbrief twelcke den voorn[omden] Jan van saffele alsoo is accepteerende Jn teecken der waerh[eijt] zijn hier van ghemaeckt twee ghelijcke pachtbrieuen ende hebben elck des anders pachtbrief onderteeckent toorcon[den] 30.en Ja[nua]rij 1656

test
[achterkant]

van vier lijne[n] lants bij nonnebussche alsnu in pachte te[n] Jaere 1675 michiel van Leene

idem Rogier soene[n] voor ee[n] termijn van ses iaere[n] beghinnen[de] halfmaerte 1676 voor drie ponde[n] p[arisis] bij iaere - iij lb p[arisis]

it[em] jaere 1684 ian goemaere p[...?] guiliaemes

nu heeft dit lant in pachte 1691 guiliaeme carrein voor drie ponden p[arisis] bij iaere suiuer ghelt