Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven9

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1622

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te meije Eerstcommende 1622" (05/1622); "te meije 1628" (05/1628).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond aan Marijn Meuls, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris Goudezoone en Fran[coi]s de Smijtter, dismeesters te Zonnebeke, verklaren dat zij 5 lijnen grond in pacht gegeven hebben aan Marijn Meuls, voor een jaarlijkse principale pachtsom van 23 pond parisis, en voor een termijn van 6 jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Wij Jooris Goudezoone En[de] Fran[ciscu]s de Smijter dischm[eeste]rs van[de] p[ro]chie van Zonnebeke kennen bij desen Jn goeden Loeijaelen pacht ghegeuen te hebben bij v[er]hoogen meest biedende de naerste aen Marijn Meuls Een p[ar]tije van vijf Lijnen Landts oofte daerontrendt Emmers de vier houcken en[de] middelwaert alzoot ghestaen en[de] gheleghen is welck voornoem[de] Landt den voornom[den] Marijn voor desen noch ghebruickt heeft Ende dat voor te Gode ij s p[arisis] van Lijfcoope xxiiij s en[de] van p[rin]sipaele huere de So[mm]e van xxiij £ p[arisis] s[iae]rs en[de] dat eenen pacht van zes jaeren achter een volgen[de] Jngaende te meije Eerstcommen[de] 1622 En[de] Expireren[de] te meije 1628 Ende dat met Conditien dat den voornom[den] Marijn niet en v[er]mach te tijmmeren ofte doen tijmmeren vp het voornom[de] Landt Eenige huisijn[ghe] om Jemandt inne te woonen dies werdt den voornom[den] Marijn ghehoude[n] te betaellen telcken valdaeghe Emmers xiiij daegen zond[er] preiuditie en[de] Jn meerd[er]e v[er]zekerth[eijt] van desen zoo Constitueert hem borge voor den voornoem[den] Marijn P[iete]r Salin en[de] belooft den pacht goedt te doene hier of zijn ghemaeckt twee ghel[ijcke] pachtbriefuen De[n] Eenen om den pachtere en[de] den and[er]en om de dischm[eeste]rs dit aldus ghedae[n] ter p[resen]tie van mijne heeren en[de] ghemeene p[ro]chiaenen desen x.en april 1622 Toorcon[den] thanteecken van[den] Pachtere

Marijn Meuls

test
[achterkant]

pachtbrief van vijf lijne[n] lants bij marijn meeus bij iaere 1622