Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven8

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-11-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "op den 20 maerte 1715" (20/03/1715); "baemisse 1718" (01/10/1718); "baemisse 1719" (01/10/1719).

Type: Pacht door Jan Gomaere van grond van de pastoor van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Gomaere verklaart dat hij van pastoor Fran[coi]s Borreman van Zonnebeke 1 gemet en enkele roeden grond in pacht nam, die tevoren ook door hem gepacht werden, en dit voor een termijn van 6 jaar, beginnend op 01/10/1718, voor de jaarlijkse pachtsom van 6 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

den onderschreven Jan gomaere kendt soo hij doet bij desen in pachte genomen te hebben van fran[ciscu]s borreman pastor der prochie van Zonnebeke een ghemet ende eenighe roeden Landt van te vooren in pachte bij den voornomden gomaere maeckende een deel van de 3 ghemeten en 25 roeden Landt ghecoght ieghens Jan bap[tis]te d'hoense op den 20 maerte 1715 voor een termijn van ses naereenvolghende Jaeren waer van het eerste cours sal nemen baemisse 1718 ende sal expireren baemisse 1719 ende soo voorts om daer vooren te geuen Jaerlijcks ses ponden par[isi]s bouen alle Lasten van pointinghe settinghe eerlijcke renten gheene ghesondeert behaluen dat hij moderatie sal ghenieten van de contributie in cas van oorloghe ende oock in cas van verliees door oorlogs volck naer reden aldus onderteeckent desen 15 [novem]bre 1718

dit is het marck van Jan gomaere

test
[achterkant]

pachtbrief Jan gomaere van 1: 0: 33 roe[de]n Commen[de] wt bap[tis]te Donche