Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven7

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1718

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de eerstvolgende datum in het stuk, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "baefmisse 1718" (01/10/1718); "baefmisse 1719" (01/10/1719).

Type: Pacht door Magdelene Caestecker filia Jans van grond in de Westhoek van Zonnebeke, van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: Magdelene Caestecker filia Jans, weduwe van Jan Bap[tis]te Donche, verklaart dat zij van pastoor Fran[coi]s Borreman van Zonnebeke, die optreedt in naam van de dis van Zonnebeke, 1 lijn 56 roeden grond in de Westhoek van Zonnebeke in pacht nam, voor een termijn van 3 jaar, die ingaat op 01/10/1718. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 4 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

test
[voorkant]

de onderschreven magdelene caestecker f[ili]a Jan w[eduw]e van Jan bap[tis]te donche kendt soo sij doet bij desen in pachte genomen te hebben van fran[ciscu]s borreman pastor der prochie van Zonnebeke agierende voor den disch van aldaer een lijne 56 roeden Landts eertijdts wesende aen hofstedeken Ligghende in de[n] westhouck streckkende oost ende west etc[etera] van te vooren in pachte bij Jan gomaere voor eenen termijn van Drie naer eenvolghende Jaeren waer van het eerste sal cours nemen baefmisse 1718 ende sal expireren baefmisse 1719 ende soo voorts om daer vooren te geven Jaerlijcks vier ponden par[isi]s suijver geldt bouen alle Lasten van pointinghe settinghe heerelijcke renten etc[etera] gheene ghesondert behaluen dat sij moderatie sal ghenieten van de contributie in cas van oorloghe ende oock in cas van verlies door oorloghs volck naer reden nota dat het eerste ghevallen iaer moet betaelt woorden voor den valdagh van het tweede ende soo voorts op pene van pachtbrake naer beliefte van den verpachter aldus onderteeckent desen

[doorstreep: nota dat dese twee iaere[n] moeten betaelt woorden]

test

pachtbrief V[idu]a Donche van 0: 1: 56 roe[de]n lants