Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven6

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1636

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de eerstkomende datum in het stuk, wordt gebruikt als datering (let wel: de marginale notitie dateert van 08/12/1635, en volgt op deze tekst!) // Bijkomende datering: "te halfmaerte eerstcomende 1636" (15/03/1636).

Type: Verzoek door Baltazar Quinten aan de heren van Zonnebeke om een pachtverlenging bij handslag te verkrijgen, in plaats van bij opbod

Beschrijving: Verzoek van Baltazar Quinten, inwoner van Zonnebeke, aan de abt van Zonnebeke en aan jonker Jaecques de Vooght, heren van Zonnebeke: al gedurende 2 termijnen van telkens 6 jaar pachtte Quinten 6 gemeten land van de dis van Zonnebeke. Hij pachtte deze steeds bij handslag, met instemming van de heren van Zonnebeke, voor een jaarlijkse pachtsom van 50 pond parisis. Zijn pacht loopt nu af op 15/03/1636, en Quinten zou een nieuw pachtcontract willen afsluiten, voor 9 jaar. Hij wijst de heren van Zonnebeke op de nadelen van een verpachting bij opbod, en belooft dat hij, als hij de pacht uit de hand krijgt en voor een periode van 9 jaar, dat hij dan 60 pond parisis per jaar zal betalen [+ bijkomende beloften].

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

an de Eerweerdichste ende Edele heeren mijn heere den Abdt ende Jo[ncke]r Jaecques de vooght heeren van Zunnebeke

Supplieerende vertooght met alle Reuerentie Baltazar quinten Landsman binnen dese p[ro]chie te Kennen gheuende hoe dat hij twee pachten van elck zes Jaeren ghebruickt heeft een partije van zes ghemeten Landts competeerende den disch van dese p[ro]chie Ligghende gheJnclaueert tusschen de Landen van[de] hofsteede daer den suppl[ian]t woont welck Landt hij altijdts gehuert heeft bij handtslaeghe midts t'Consent ende aggrea[ti]e van VL[ieden] Eer[weerde] ende E[de]le heeren hebbende daer vooren ghegeuen desen Laetsten pacht de so[m]me van vichtich ponden par[isis] bij Jaere den hoop ende alsoo den seluen pacht is expireerende te halfmaerte eerstcomende 1636 soude den suppl[ian]t wel willen nieuwen pacht maecken ende alsoo men daeghelicx siet dat de Landen die v[er]pacht worden ten haulche vut haet ende nijdt dicwils v[er]hooght werden veele meer dan die weerdich zijn Cause dat den suppl[ian]t hem is addresseerende aen VL[ieden] Eer[weerde] ende E[de]le heeren Biddende oodtmoedelick hevrlieder dese ghedient zij te Consenteeren Jn de v[oor]seijde v[er]langhijn[ghe] van pachte bijder handt ende dat eenen pacht van neeghen Jaeren Jn plaetse van zesse presenteerende hij suppl[ian]t daer voeren te gheuen t'zestich ponden par[isis] s[iae]rs ende voor een hoofcleet zal laeten groijen een dozijne plantsoenen bij hem daerup ghequeckt tot proffijtte vanden disch dit doende sullen hem suppl[ian]t v[er]obligieren altijdts den disch ende dischm[eeste]rs te assisteeren als tanderen tijden ende sullen etc[etera]

test
[achterkant]

dit raeckt de twaelf plantsoenen die opde ses ghemeeten stae[n] de[n] disch toebehooren[de]