Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven5

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1630

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de eerstvolgende datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "te Halfmaerte 1630" (15/03/1630); "te halfmaerte 1631" (15/03/1631); "1673"; "in meert 1684" (03/1684); "1688"; "1696".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Pieter de Stamper, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Anthuenis de Larue en Jan Goudezuene, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 1/2 gemet grond te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van jonker Jaecques de Voocht, bij opbod verpacht hebben aan Pieter de Stamper, voor een termijn van 6 jaar, en voor de principale pachtsom van 15 pond 10 schelling parisis per jaar. De pacht gaat in op 15/03/1630 [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Kennelick zij eenen Jeghelicken die dese presente L[ett]ren zullen zien ofte hooren Lesen hoe dat Anthuenis de Larue ende Jan Goudezuene Jnde qualiteijdt als Dischmeesters van zonnebeke Jn pachte ghegeuen hebben vp t'v[er]hooghen meest biedende de naerste een half ghemedt meersch den Disch Competeerende Jnde Noordtoosthouck van zonnebeke onder de heerlicheede van Jo[ncker] Jaecques de Vooght heere van Zonnebeke aboutteren[de] van zuuden westen ende Noorden Mailliaert Moenis met [con]soorten Oost de w[eduw]e ende kijnderen Rougier v[er]baeis streckende ten zuudtoosthouck met een happe welcke voornoomde partije Respectiuelick kendt ghehuert te hebben als Laetsten v[er]hoogher ende meest biedende den p[er]soon van p[iete]r de Stamper voor de somme van xv £ x s p[arisis] s[iae]rs ende dat eenen termijn van zes Jaeren achter een volghende Jngaende te Halfmaerte 1630 waeruan teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte 1631 ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten expireeren van[de] voornoom[de] vj Jaeren wtterlick te Paesschen naer elcken valdach vp heerlick gheexecuteerdt te zijne ende Jn Meerder v[er]zeeckerth[eijt] van dese betaelijn[ghe] zoo Constitueerdt hem Borghe ende Principael voor desen Pacht den p[er]soon van Nouel Billiau Renonchierende an t'Benefitie van Excurssie ende Deuisie Jn teecken der waerh[eijt] zijn hier of ghemaeckt twee ghelijcke pachtbriefuen eenen om den Pachter onderteeckent bij de dischm[eeste]rs ende eenen om de Dischm[eeste]rs ond[er]teeckent bij den huerder ende zijne Borghe Toorcon[den]

noel billau

bij Laste pieter stamper

test
[achterkant]

Pachtbrief Disch

half ghemet meersch alsnu in pacht 1673 an fran[ciscu]s moenis

it[em] de[n] selue[n] te[n?] meert[?] 1684 1688 de[n] seluen voor 5 lb 4 s p[arisis] bij iaere[?] 1696 heeft dit lant in t pachte beerten van heule nu [...?] voor een termijn van ses iaeren voor de so[m]me van vijf ponden vijf s p[arisis] sij ghenoteert datter een eecken boom opstaet die Den disch toebehoort [...?]s m[emori]e