Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven4

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1632

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de eerstvolgende datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "te halfmaerte eerstcommende 1632" (15/03/1632); "halfmaerte ofte Paesschen 1633" (15/03/1633 en 27/03/1633).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke, onder Struufs, aan Jan de Canter de Jonghe, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jan Goudezuene en Henrij Grijmmelpe…, dismeesters van de dis van Zonnebeke, hebben een stuk grond van 800 roeden in de noordwesthoek van Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Struufs, bij opbod verpacht aan Jan de Canter de Jonghe, voor een termijn van 6 jaren. De pacht gaat in op 15/03/1632, en de pachtsom bedraagt 50 pond 5 schelling parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Kennelick zij eenen Jeghelijcken die dese p[rese]nte L[ett]ren zullen zien ofte hooren Leesen hoedat Jan goudezuene ende henrij grijmmelpe[...?] Jnde qualiteijdt als dischmeesters van zunnebeke in pachte ghegeuen hebben bij v[er]hooghen meest biedende de naerste naer voorgaende kerckgeboden daer van ghedaen an Jan de Canter de Jonghe den welcken als Laetsten v[er]hoogher ende meest biedende van ghelijcken kendt ghehuert te hebben een stick zaeijlandt ende meersch den disch competeerende groodt viij.C Landts ofte daeron- trent Jnden noordtwesthouck van zunnebeke onder de heerlicheede van Struufs emmers zulck als den voornoom[den] Jan de Canter voor desen noch ghebruickt heeft zonder ander Leuerijn[ghe] te moeten doene ende dat eenen termijn van zes Jaeren achter een volghende Jngaende te halfmaerte eerstcommende 1632 ende dat voor de somme van L £ v s p[arisis] elck Jaer bouen ander bespreecken bij den huerder ghereedt betaeldt te betaelen alle Jaere te Paesschen naer de gheuallen halfmaerte waer van teerste Jaer van betaelen vallen zal te halfmaerte ofte Paesschen 1633 ende alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expireeren vande voornoom[de] vj jaeren angaende den groenen prijs van houtte Die behoort den pachter toe ende en moet tzijnen afscheeden gheenen Laeten voor welcke Jaerlicxsche betaelijn[ghe] Constitueerdt hem borghe ende principael met Renunchia[ti]e van t'Benefitie van Excurssie en Deuisie den persoon van Corn[elis] van eecke Jn teecken der waerheijt van desen zoo zijn hier of ghemaeck[t] twee ghelijcke pachtbr[ieven] eenen om den dischm[eeste]rs ende eenen om den huerder ende hebben den huerder ende v[er]huerders elck des anders pachtbrief onderteeckent Toorcon[den]

Jan de cantere

Cornelis van eecke