Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven3

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-06-1624

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te halfmaerte 1624" (15/03/1624).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke, onder Struufs, aan Jan de Canter de Jonghe, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris Goudezoone en Pieter Caelen, dismeesters van Zonnebeke, verklaren dat zij 800 roeden grond bij opbod verpacht hebben aan Jan de Canter de Jonghe, voor een termijn van 6 jaar. De grond ligt te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Struufs. De pacht begint op 15/03/1624, en de principale pachtsom bedraagt 28 pond 10 schelling parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Jooris goudezoone ende P[iete]r Caelen [eventueel 'Carelen'] Jn[de] qualiteijt als dischm[eeste]rs van[de] Armen ende disch van Zonnebeke kennen bij desen in goeden Loeijaelen pacht ghegeuen te hebben bij v[er]hooghen meerst biedende de naerste an Jan de Canter de Jonghe een p[ar]tije zaeijlant groodt achte hondert Landts ofte daerontrendt zonder gehouden te zijne te Leueren bij Landtsmaete Liggende tsel[ue] Landt Jn[de] p[ro]chie van Zonnebeke onder de heerlich[eijt] van struufs toebehooren[de] mijn heere van hollebeecke wel[cke] voornoom[de] Landt den voornom[den] Canter als Laetsten v[er]hoogher en[de] meest biedende Respectiuel[ijck] kendt ghehuert te hebben ende dat eenen termijn van zes Jaeren achter een volghende Jngaende te halfmaerte 1624 ende dat voor te Gode - van Lijfcoope - [niet ingevuld] ende van p[ri]nc[ipa]le huere voor de So[mm]e van xxviij lb x s p[arisis] s[iae]rs ende dat met Conditien te betaelen alle Jaere ten valdaeghe ofte emmers te Paesschen daer naer zonder preiuditie ende in meerder v[er]zeeckertheit van dien zoo Constitueert hem borghe en[de] P[ri]n[cipa]l voor den voornoom[den] Canter [niet ingevuld] ende belooft bij faulte van betaelijn[ghe] den Jaerlicxschen pacht goedt te doene voordts den pachter slaedt handt an tvoornoom[de] Landt met schopten[?] van twee Jaeren woordt gheestimeert vj lb p[arisis] dat hij tzijnen afscheeden alzoo moedt laeten baeten heffende tegoeden beterende accoordeerden Jn teecken der waerheit van desen zoo zijn hier af ghemaeckt twee ghel[ijcke] pachtbr[ieven] eenen om de v[er]huerders en[de] eenen om den huerder dien om den huerder onderteeckent bij de dischm[eeste]rs en dien om de dischm[eester]s onderteeckent bij den pachter en[de] zijne borghe

Jtem alzoo vp t'voornoom[de] Landt eenen zeeckeren pudt Light zoo zijn de voornoom[de] dischm[eeste]rs en[de] Canter v[er]accoordeert dat den voornoom[den] Jan de Canter den zel[uen] pudt zal vullen ende effenen ende daer vooren zoo v[er]langhe[n] de voornoom[de] dischm[eeste]rs desen pacht van twee Jaeren naer texpireeren van[de] vj Jaeren voor den prijs en[de] Conditien als bouen Toorcon[den] thanteecken van[den] pachter en[de] zijne borghe act[um] dese[n] 9.e[n] Junij 1624

Jan de cantere f[ilius] Jans

test
[achterkant]

pachtbrief van acht hondert disschelant onder struufs