Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven2

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1618

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te halfmaerte 1618" (15/03/1618); "te halfmaerte 1619" (15/03/1619); "ten iaere 1673".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond onder de heerlijkheid van Struufs aan Willem Huighe, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Matheus Quinten en Lamsin Traetsaert, dismeesters te Zonnebeke, hebben een stuk grond van 800 roeden, gelegen onder de heerlijkheid van Struufs, die toebehoort aan de heer van Hollebeke, bij opbod verpacht, na 3 zondagse kerkgeboden. Willem Huighe was de meestbiedende, en neemt de grond in pacht voor een termijn van 6 jaar, voor een principale pachtsom van 22 pond 10 schelling parisis per jaar. De pacht gaat in op 15/03/1618 [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen.

Tekst

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven2 [voorkant]

Kennelijck zij allen Den ghoonen Die dese presente Letteren van senograffien zullen zien ofte hooren Lesen Dat matheus quinten ende Lamsin traetsaert Jnde qualiteijt als Dischmeesters vanden ghemeijnen aermen Der prochie Van zonnebeque hebben v[er]huert ende Jn goeden Loijalen pachte ghegeuen Met Drie sondaechsche kerckgheboden bij v[er]hooghinghe meest biedende De met[?] Den partie van achte hondert Landts Ligghende onder de heerlichede van Struifs toebehoorende mijn heere van hollebeke Die Laest ghebruickt heeft Eenen Jan de canter De Jonghe ende es ghebleuen als Laetsten v[er]hooghere Ende meest biedende vp een[en] Willem huighe Die tselue kent Jn ghoede[n] Loijalen pachte ghenomen te hebben ende dat eene[n] termijn van zes Jaeren Voort te gode ij s p[arisis] ende van prinsipale huere De somme van xxij lb x s p[arisis] Elck Jaer Desen pacht Jngaende te halfmaerte 1618 Waer van teerste Jaer van betalene Zal gheuallen te halfmaerte 1619 ende also voorts teene Jaer tander achteruolghende totten ecxpireren van[de] voorschreuen zes Jaeren zes vromen heffende ende zes Jaeren gheldende ende telckent Gheuallen halfmaerte De somme van xxij lb x s p[arisis] ende Jn v[er]sekertheden Van alle Jaere telckent gheuallen Daghe[n] Wel en[de] Duechdel[ijck] betaelt Te sijne zonder eenighe[n] Contradicxtien zoo constitueert hem als Borghe eenen Joos Gijselen ende belooft Jndien Den pachtere Jn faulte Waere van betalene de Jaerlixsche huere goet te Doene voorts Den pachter Pachtere heeft ghenomen Jn bewaernisse van vpghaende boomen totten nomb[re] Van iij Voorts Den groenen prijs Die groeijt ten proffijte van pachters zoo hij van voor desen ghedaen heeft voorts Ruiminghe vande beken craeinesten Te roouen al ten Laste vanden pachtere naer costume Jn teecken Der Waerheijt van desen zoo sijn hier af ghemaeckt twee ghelicke pachtbrieue[n] Den eenen vp Den anderen accorderende Den eenen om den pachtere en[de] Den Anderen om De Dischmeesters Den Dien om Den pachtere onderteeckent bij De dischmeesters ende Dien om de dischmeesters onderteeckent bij Den pachter Ende zijne borghe[n] Dit aldus ghedaen desen xxj.e[n] Lauwe 1618 Jnde Presentie vande ghemeene prochiaenen Der prochie van zonnebeque Bij Laste

Guilliames Huighe

[...?]oos ghijselen

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven2 [achterkant]

acht hondert lants dit heeft in pachte t[en] iaere 1673 Fran[ciscu]s de swarte