Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven1

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1623

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de eerstvolgende datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "te halfmaerte 1623" (15/03/1623); "te halfmaerte 1624" (15/03/1624); "1673"; "ten iare 1684"; "ten iaere 1688"; "ten iaere 1696".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Balthasar Quinten en echtgenote, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Jooris Goudezoone en Fran[coi]s de Smijtter, dismeesters te Zonnebeke, verklaren dat zij aan Balthasar Quinten en echtgenote een stuk grond van 6 gemeten, gelegen in de parochie en onder de heerlijkheid van Zonnebeke, in pacht gegeven hebben, voor een termijn van 6 jaar, en voor een principale pachtsom van 46 pond parisis per jaar [+ bijkomende voorwaarden]. De pacht gaat in op 15/03/1623.

Opmerking: Data en namen in de notitie op de rugzijde van het document, werden hier ook opgenomen. // Wellicht kopie.

Tekst

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven [voorkant]

Wij Jooris Goudezoone en[de] fran[ciscu]s de Smijtter Jnde qualiteijt als dischm[eeste]rs vanden Aermen en[de] disch van Zonnebeke kennen bij desen wel en[de] deuchdel[ijck] Jn pachte ghegeuen te hebben aen Balthasar quinten en[de] zijne huusvr[auw]e een parthie van zes ghemeten Landts ofte daerontrendt den voornoom[den] disch toebehooren[de] Ligghende tvoornoom[de] Landt Jn de p[ro]chie van Zonnebeke onder de heerlicheede van mijn heere den Abdt heere van Zonnebeke dat Laets ghebruickt heeft Jaecq[ue]s dauterfault welck voornoom[de] Landt den voornoom[den] Balthasar kendt Jn pachte ghenoomen te hebben en[de] dat Eenen termijn van zes Jaeren voor te Gode ij s p[arisis] van Lijfcoope xx s p[arisis] en[de] van prinsipaele huere voor de So[mm]e van zessenveertich pon[den] par[isis] s[iae]rs den hoop Jngaende en[de] beghijnnende dese[n] pacht te halfmaerte 1623 waer van teerste Jaer van betaelene vallen zal te halfmaerte 1624 en[de] alzoo voordts van Jaere te Jaere totten Expireeren van[de] voornoom[de] zes Jaeren dies es bespreck en[de] Conditie als hier naer volght te weten dat den voornoom[den] Balthasar quinten paeimendt doen zal doen helft van[den] Lijfcoop vp tLaetste Jaer van zijnen pacht bouen dien es noch besproocken dat den voornoom[den] Balthasar het Eerste Jaer van desen pacht zal betaelen met de So[mm]e van vierenveertich ponden par[isis] ende dat door Reedene dat den voornom[den] huerder Jn thueren van desen v[er]schooten heeft ten ghelaeghe bouen den Lijfcoop de So[mm]e van [...?] s[?] p[arisis] die hem paeimendt doen vp zijn eerste Jaerschaere en[de] Jn meerder v[er]zeeckerth[eijt] van desen pacht ond[er]houden te zijne bijden voornoe[mden] balthasar zoo Constitueerdt hem borghe en[de] prinsipael Mattheus quinten voor den voornoom[den] Balthasar Jn teecken der waerh[eijt] van desen zoo zijn hier of ghemaeckt twee ghel[ijcke] pachtbrieuen eenen om de pachter onderteeckent bij de dischm[eeste]rs en[de] eenen om de dischm[eeste]rs onderteeckent bij den pacht[er] en[de] zijne borghe

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven [achterkant]

ses ghemeet[en] disschelant nu i[n] pachte 1673 bij mar[?]ijn de cantere

noch in pachte t[en] iare 1684 bij marijn de cantere

it[em] t[en] iaere 1688 marijn canter voor lx lb p[arisis] bij iaere

it[em] t[en] iaere 1696 de[n] seluen