Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos10

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-11-1651

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Sente martens auont xvjC enenuiftich" (10/11/1651).

Type: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en de renteplichtigen van een kapoenrente te Hooglede, betreffende de achterstallige rente

Beschrijving: Er werd een overeenkomst gesloten tussen Hubert Wicart, prior en ontvanger van de abdij van Zonnebeke, die bijgestaan werd door Guiliames Van Houcke, deken van Roeselare en pastoor van Oostnieuwkerke, en een aantal personen, betreffende achterstallige kapoenrenten die zij de abdij van Zonnebeke schuldig zijn voor grond te Hooglede. De renteplichtigen zullen de abdij voor de achterstallige renten 13 pond groten betalen [+ bijkomende voorwaarden].

Tekst

[INGEVOERD]

test

Vpdesen xv.en Nouemb[re] xvj.C eenenuiftich sijn veraccordeert heer Hubert Wicart Prior ende Ontfangher der Abdie van Sonne- beke geassisteert met heer Guiliames Van Houcke Deken van Rouslare ende Pastor van Oostnieukercke ende Pauwels Angilles Anth[eun]is de Cock Catharine van Middelem eertijts huisurauwe van Boudewin de Cueninck ende nu van Jan Nollet ende martine van hecke huisurauwe van Paschier de Cueninck filius Joos beide gemachticht door haerlieder mans js ouer hemlieden als hemlieden sterck makende ouer de weduwe ende kinders van Vincent van Dale mischaders ouer P[iete]r de Cueninck filius Joos Corneles Bloemme ende Louis de Smet van Verachtertheden van vifthiene Capoenen iaerlicx die sij ghelden ouer vifthien gemeten lants in Hoochlede aende voorseijde Abdie op Sente martens auont tot Sente martens auont xvj.C enen- uiftich inbegrepen dat sij voor de redemptie vande voorseijde capoenen ende van den wijn den sauche betalen sullen bouen de Capoenen te voren desen vijt geleuert derthien ponden grooten daerin begrepen de vrecht vande Capoenen die iaerlicx moet gheschieden op eenen ghedecten waghen in drie Koijen met een speelman daerop sittende al spelende ter betalinghe deen hilft te kersdaghe ende de volle betalinghe te Lichtmisse eerstcomende bouen eenen gulden aende nichte vanden heer deken ende thien schellinghen grooten ter tafel als onuermindert der bouens[chreuen] derthien ponden groote Verbindende daerin hemlieden Persoon ende ghoet ende een Jeghelick borghe ende principael bliuende voor den ondersch[reuen] eene voor alles Actum ten daghe als voren mij toorconden

H. Wicart prior ende ontfangher van Zunnebeke

G. V[an] houcke

Pauwels angilles

bij mj anthuenijs de cock

Katelijne van myddelems

het marcke van martine van hecke

Den Gulden voor de nichte vanden heer Deken ende drie ghuldens ter tafel sijn in ghereede betaelt Actum desen [...?]en nouemb[er] xvj.C eenenuiftich

G. V[an] houcke

test

Hoghelede aenghaende De cappoenen