Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos13

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-03-1547

Opmerkingen analytische datum: Het jaartal is niet volledig; wellicht gaat het om het jaar 1547. // Bijkomende datering: "In dondredaghe Ierstcommende ten thien vren voor de noene".

Type: Overzicht van de zaken die behandeld zullen worden op de volgende dingdag te Beselare, waarbij iemand een overtreding beging tegenover de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de zaken die behandeld zullen worden op de eerstvolgende dingdag te Beselare. Het gaat om zaken waarbij iemand een overtreding heeft begaan tegenover de abt en heer van Zonnebeke, veelal in verband met loslopend vee, maar ook betreffende andere overtredingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jn zunnebeke Men ghebiet tghedinghe van mijnen heere den prelaet ende Abdt van zunnebe heere van zunnebeke up In dondredaghe Ierstcommende ten thien vren voor de noene te becelare In S[in]t pieters ten huijse van lauwers vander vist Men doeter scepenen dach upde boete Men doeter dach Pieter moreel Ieghens den heere ter cause van zijne coebeesten ghescut In tcorne van mijnen heere van zunnebeke Insghelicx ghedaicht stassaert vander haghe ende [in de linkermarge: [...?]] paesschier vander haghe huerlieder coebeesten ghescut Inden buschs van mijnen vornomden heere Insghelijcx ghedaight augustin vander woestine ende Jan van ackere huerlieder coebeesten ghescut In tvelt ende buschs van mijnen voornomden heere Jnsghelijcx ghedaight loij ijewins zijnen coebeesten ghescut In andepoel hof Ende gille vanden bogaerde griffoen de smet ende Jan de zot huerlieder beesten ghescut In vijfvoordevelt oft buschs Jan vander pitte zijn coebeesten ghescut Jnden meybuschs ghedaight thomas de snick als borghe ouer sterfhuijs van Jan priem omme xxiiij s parisis van wettelicke costen den seluen thomas omme costen [ter verzoucke van Jan van Dadyzeele] ouer te zien gheuen bij perone abeleis ghedaight Jeghens den heere Jacob outers Jan de olyeslaghere Kaerle erckebout stassaert vander haghe Mal[in] dinghelsche Joos nachtegale sanders Reijngoet [teghen den heere] ghedaecht als oirconden Jan van eecke zijn wijf Denijs cardinael gillis scoonJans oirconder omme den heere Noch ghedaight Jan dolieslaghere ende Kaerle erckbout Jeghens den heere Coppen oulters ende Malin de beere Jeghens den heere Stassaert vander haghe van anenspelen te houdene Jeghens Den heere Malin dinghelsche jeghens den heere Noch Joos nachtegaele sanders Reingot ende lynken priems Jeghens den heere van huer beesten ghescut up s[in]t pauwels dach Jnden borgodsche buschs men deesen[?] dach den wettelijken amman ende alle andere daere heuet willen te zegghene Jeghen zekere penninghe ghearesteert onder Jan de smet toebehorene kallekin voolboirt ter verzouke van karelle vander leene als bijstaende voocht van t vernomde kaellekin

Alle zaken jn dat Kerghebot begrepen Jn state Reum gheyterert den xxij.en Jn meerte xlvij

test

boeten Dijnghendaech te besselaere