Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos11

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1711

Type: Belofte van de baljuw van Zonnebeke aan de abt betreffende het niet beboeten ten gevolge van beek- en straatschouwingen op gronden van de abdij

Beschrijving: A. Laga, baljuw van Zonnebeke, belooft de abt en heer van Zonnebeke, dat hij de abdij geen boeten zal doen betalen ten gevolge van straatschouwingen en beekschouwingen op gronden van de abdij, maar dat hij de schouwingen wel zal doen, en eventuele gebreken zal laten herstellen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven Bailliu van Zonnebeke beloft aen den Eerweirdighen heere abt ende heere van Zonnebeke dat hij gheene boeten en sal doen betaelen van straeten ende bekeschauwinghe van Landen ende busschen vande selve abdie soo bij hun ghebruijck als bij hunne pachters doende nochtans de schauwinghe ende de fautten repareren midtsgaders niet te pretenderen eenigh vergelt over sijne diensten die hij soude connen doen te sijnen versoecke ende voor sijn abdie tertijde van sijne bedieninghe ende bailliuagie van t'selve Zonnebeke Toorconden desen 25 [novem]bre 1711

A. Laga